Gjesdal kommune

Tilpasset opplæring - Spesialundervisning - Særskilt språkopplæring

Tilpasset opplæring - Spesialundervisning - Særskilt språkopplæring

Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring er et viktig prinsipp for skolens praksis. Hva dette betyr står beskrevet i Læreplanverkets overordnede del, kap 3.2

Skolen skal gi alle elever muligheter til læring og utvikling uavhengig av forutsetningene deres. Læreren skal legge til rette for en opplæring som ivaretar både fellesskap og hver enkelt elev, slik at elevene får best mulig utbytte av opplæringen. 

Skolen skal stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Å tilpasse opplæringen betyr å tilrettelegge med varierte vurderingsformer, læringsressurser, læringsarenaer og læringsaktiviteter. 

Tilpasset opplæring gjelder alle elever, også de med stort læringspotensial. Dette er elever som lærer raskere og kan tilegne seg mer kompleks kunnskap sammenlignet med jevnaldrende. Begrepet omfatter både de elevene som presterer på et høyt og avansert nivå, og de elevene som har et potensial for å gjøre det. og skal i størst mulig grad skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet. 

God vurdering, der forventningene er tydelige og eleven deltar og blir hørt underveis i læringsarbeidet, er en nøkkel til å tilpasse undervisningen. Det er viktig for å anerkjenne og verdsette mangfoldet av elever, og for å se på mangfoldet som en berikelse og ressurs. Skolen skal gjennom ulike arenaer gi alle elever mulighet til å utvikle seg og til å lære. Opplæringen skal bidra til at alle elever kan delta aktivt i fellesskapet, lytte til innspill fra medelever og anerkjenne hverandre for det hver enkelt bidrar med. Faglig og sosial læring påvirker hverandre. En grunnleggende forutsetning for et godt læringsmiljø er at alle elever føler tilhørighet til et faglig og sosialt fellesskap. 

Se film om tilpasset opplæring og inkludering

 

 

Spesialundervisning

Hvis en elev ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, kan han eller hun ha rett til å få spesialundervisning.

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov.

Hvis foreldrene eller skolen er bekymret for om et barn ikke har godt nok utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for barnet. Hvis det ikke er tilstrekkelig må skolen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger, og skolen må fatte et vedtak.

Skolens ansvar
Skolen skal:

 • involvere og spørre foreldrene før de tar avgjørelser som gjelder eleven
 • vurdere om en elev trenger spesialundervisning
 • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis foreldrene ber om det, eller hvis skolen mener at eleven trenger spesialundervisning
 • fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal være
 • lage en individuell opplæringsplan (IOP)
 • gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og IOP-en
 • lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven en gang i året
 • sørge for at foreldrene og eleven får veiledning om hva vurdering med og uten karakterer innebærer, før de bestemmer seg

Involvering av foreldre
Foreldre:

 • kan kreve at skolen undersøker om barnet deres trenger spesialundervisning
 • skal bli involvert og si ja før skolen ber PP-tjenesten om å utrede barnet
 • skal bli involvert og si ja før skolen bestemmer at barnet skal få spesialundervisning
 • skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen barnet får og en vurdering av hvordan barnet utvikler seg
 • kan klage hvis barnet ikke får spesialundervisning
 • kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av spesialundervisningen
 • kan bestemme om barnet på ungdomsskolen skal få fritak fra vurdering med karakter i de fagene han eller hun har fått spesialundervisning i

Retten til spesialundervisning er regulert i opplæringslova kapittel 5.

Les mer i Veilederen spesialundervisning

Særskilt språkopplæring (særskilt norskopplæring)

Under arbeid

Kontakt

Hilde Siira
Leder
E-post
Telefon 51 61 43 13
Mobil 95 29 48 15
skolesjef