Gjesdal kommune

Adresser

Adresser

Adressetildeling

Generell informasjon om adresser og husnummer. I Gjesdal er det Utvalg for kultur og samfunn som fastsetter adressenavn og skrivemåten for disse.

Adresser

Lovhjemmel for adressetildeling er lov om eiendomsregistrering og forskriftene til denne, Gjesdal kommune har også vedtatt en lokal forskrift om adresser.
 
Formålet med adresser er angitt i forskriftens § 49, der det heter:
”Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne frem til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne frem til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i private og offentlige registre og arkiv. Føring av adresser i matrikkelen skal bidra til et felles adressesystem for hele landet.”
 

Offisielle adresser:

• veiadresse(gateadresse) består av et adressenavn (gatenavn) og et husnummer.
 

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til:

• boligformål
• fritidsformål
• næringsvirksomhet
• offentlig virksomhet
Adressenavn (gatenavn):
Utvalg for kultur og samfunn fastsetter adressenavn og skrivemåten for disse.
 

Husnummer:

Nummereringen starter i begynnelsen av gaten. Venstre side av veien får partall, høyre side oddetall. Utenfor tettbebygde strøk blir avstandsprinsippet benyttet. Bor en 500 m fra der veien starter blir husnummeret 50. Er det flere boenheter bak samme inngangsdør brukes det i tillegg et bruksenhetsnummer (bolignummer) som angir etasje og nummer på leiligheten.
 

Adressetilleggsnavn: 

Dersom adressen gjelder et gårdsbruk kan eier be om å få bruke gårdens bruksnavn som en del av den offisielle adressen.
 
Adresseendring Kommunen kan endre adressen når det er nødvendig, for eksempel når:
• atkomsten til enheten endres
• det fortettes (nybygging)
• det er vanskelig å finne fram fordi adressen er feil i forhold til atkomsten
 
En eier kan henvende seg til kommunen dersom adressen på eiendommen bør endres. Det vil si hvis de faktiske forholdene har endret seg eller kommunen har gjort en feil.
 
Prinsippet for tildeling av veiadresse: En bolig eller et næringslokale skal ha adresse til den vegen som gir atkomst. Er det flere godkjente adresseenheter i samme bygg med egen inngang fra terreng, skal hver inngang ha egen adresse.
 

Klage: 

Tildeling av offisiell adresse er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Etter lov om eiendomsregistrering §46 kan en klage på husnummertildelingen og på hvilken vei en har fått adresse til. Utvalgets vedtak om adressenavn kan ikke påklages.
 
Adressetilleggsnavn

I noen tilfeller kan eier av en eiendom kreve å få bruke eiendommens bruksnavn som en del av sin offisielle adresse.

Etter matrikkelforskriften § 54 kan den som har hjemmel til en eiendom kreve at den offisielle adressen og skal omfatte gårdens bruksnavn når det gjelder et gårdsbruk.

 

Gårdens bruksnavn vil enten være det som er registrert som bruksnavn i matrikkelen eller et navn på eiendommen som en kan dokumentere har vært i bruk i lang tid. Dokumentasjon kan være gamle dokumenter eller kart.

 

For en særlig kjent institusjon eller bygning kan eier be om at adressen også skal omfatte et navn på institusjonen eller bygningen.

 

Eksempel på adresse med tilleggsnavn:

Gjesdal kommune

Storahuset

Rettedalen 1

4330 Ålgård

 

Dersom en ønsker å få registrert et adressetilleggsnavn til sin adresse kan en sende et brev til Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård eller en e-post til post@gjesdal.kommune.no . I brevet skriver en hva en ønsker som tilleggsnavn og hvilke adresser dette gjelder. I tillegg bør en ha med en kort begrunnelse på hvorfor en ønsker dette navnet.

Husnummerskilt

Et godt synlig husnummerskilt er viktig for at utrykningspersonell, drosjer, vareleveranser og andre skal finne fram til en adresse fort og enkelt. 

Bra skilt - Klikk for stort bildeBra skilt

Dårlig skilt - Klikk for stort bildeDårlig skilt

Husnummerskilt er viktig for at det skal bli enkelt å finne fram til en bestemt adresse. Det er eiers ansvar at husnummerskilt blir satt opp. Et slikt skilt bør være utformet slik at det er stort nok til å kunne leses fra veien og at det har god kontrast til bygningens farge.

Bolignummer

Bolignummer / bruksenhetsnummer er knyttet til boliger der det er flere leiligheter. Boliger som kun består av en leilighet har bolignummer, H0101.

I boliger med flere leiligheter brukes bolignummer i tillegg til veiadresse for å skille de ulike boligene. Bolignummeret består av en bokstav og tre tall som angir etasje og leilighet. Eks. H0101 hovedetasje nr.1 og første leilighet på venstre hånd når en kommer inn hovedinngangen. 
 
Eneboliger: Er det kun en leilighet i en bolig er bolignummeret H0101. Flytter en inn i en enebolig oppgir en H0101 som bolignummer