Aktuell informasjon

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet

Ønsker du å komme i arbeid eller annen aktivitet, men trenger litt ekstra oppfølging for å klare det? Kvalifiseringsprogrammet kan tilby deg opplæring og arbeidstrening med tett oppfølging underveis.

Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer i uken og varer inntil ett år. Målet er å få deg i arbeid eller aktivitet gjennom et individuelt opplegg. Du og din veileder på NAV-kontoret planlegger innholdet i programmet med utgangspunkt i dine ferdigheter og ønsker. Hovedinnholdet er:

  • arbeidsrettede tiltak
  • opplæringsaktiviteter
  • individuell oppfølging og veiledning

Ved behov kan programmet også inneholde andre aktiviteter, som helsehjelp, økonomisk veiledning el.

Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din.

Hvem kan få tjenesten?

Personer i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- eller inntektsevne med lovlig opphold i landet.

Slik søker du:

Du søker på eget søknadsskjema. Ta kontakt med NAV-kontoret for å søke.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis å søke på. 

Hva blir forventet av meg som bruker?

Du må ha:

  • et ønske om å komme i arbeid eller aktivitet
  • ingen eller svært begrensede ytelser fra NAV
  • behov for tett, individuell oppfølging
  • lovlig opphold og fast bopel i Norge

NAV kan knytte til seg ulike samarbeidspartnere avhengig av innholdet i kvalifiseringsprogrammet. Aktuelle samarbeidspartnere kan være:

  • næringsliv
  • helsevesen
  • frivillige organisasjoner

Klage

Klage sendes til NAV-kontoret. Fristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Trenger du hjelp ta kontakt med din veileder for å avtale et møte. 

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten kan du gi tilbakemelding (ris, ros, serviceklage).