Aktuell informasjon

Driveplikt på jordbruksareal

Driveplikt på jordbruksareal

Jordbruksareal er fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Dersom eiendommen din har slikt areal er det evigvarende driveplikt på den.

Driveplikten kan oppfylles ved personlig oppfyllelse eller ved bortleie.

Utleie

Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda. Jorda må leies bort i minst 10 år av gangen. Avtalen om bortleie må være skriftlig og uoppsigelig fra eiers side. I tillegg må den føre til driftsmessige gode løsninger. Avtaler som ikke oppfyller disse kravene, kan ikke gjøres gjeldende mellom partene eller overfor myndighetene.

Når avtalen er inngått, skal eier sende kopi av avtalen til kommunen. Dersom du er i tvil om en bortleieavtalen tilfredsstiller lovens krav, kan du henvende deg til kommunen på forhånd. Selv om avtalen er uoppsigelig fra eiers side, kan eier heve avtalen dersom leier misligholder avtalen.

Mer informasjon kan du lese på Landbruksdirektoratet sine nettsider her

Hvor får jeg tak i jordleieavtale

Forslag til jordleieavtaler kan du laste ned her.

 
Dersom du av ulike grunner ikke kan leie ut jorda for 10 år må det søkes om dispensasjon. Forslag til en slik avtale finner du her:
 

Forpaktning?

Dersom leieforholdet også omfatter bygningsmassen på gårdsbruket må det inngås en forpaktningsavtale. En forpaktingsavtale er en privatrettslig avtale, men det er krav om at avtalen ikke skal stride mot reglene i forpaktingsloven. Forpaktningsloven finner du her.

Avtale om forpaktning kan kjøpes i bokhandel, eller utarbeides av f.eks et regnskapslag eller advokat.

Mer om dette emnet kan du lese her.

Hvor mye kan jeg ta i jordleie?

Landbruksdirektoratet innhenter jordleiestatistikk hvert år. Statistikken finner du her

For å se kart over eiendommen kan du søke opp gårds og bruksnummer i gårdskart. Dette kartet viser arealinformasjon for eiendommen.

Kontakt

Gudrun Kristensen
E-post
Telefon 51 61 42 88
Mobil 412 34 175