Aktuell informasjon

Konsesjon

Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Hvilke erverv er konsesjonsfrie

Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn totalt 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, uten å søke konsesjon. Erverv av tomt som kommunen har lagt ut til bolig- eller fritidsformål, og erverv av ubebygd areal som i kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksformål, er også som regel konsesjonsfritt. Erverv av de fleste typer leiligheter er også konsesjonsfrie. Se mer om unntak i

Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll

Kjøpe av familie - konsesjonsfritt?

Hvis du er familie og erverver en bebygd eiendom hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 35 dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog er det konsesjonsfritt om du flytter til eiendommen innen 1 år og bor der i 5 år.

Er det boplikt?

Dersom du overtar etter familie er det boplikt hvis det er en bebygd eiendom der fulldyrka og overflatedyrka jord på eiendommen er mer enn 35 dekar, eller der eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog.

Hvis du kjøper en landbrukseiendom på det frie markedet kan boplikt settes som vilkår for konsesjon.

Se mer om boplikt her

Hvordan finner jeg størrelsen på eiendommen?

I gårdskart finner du arealopplysninger om eiendommen. Gårdskart finner du her. Gjesdal kommune sitt kommunenummer er 1122. Legg inn dette og gårds- og bruksnummeret.

Hvor finner jeg regelverket?

Mer informasjon om konsesjonsloven, med tilhørende rundskriv M-1/2021 og veiledning finner du her.

Ta kontakt med kommunen om du har spørsmål.

Kontakt

Gudrun Kristensen
E-post
Telefon 51 61 42 88
Mobil 412 34 175