Aktuell informasjon

Landbruksvei

Landbruksvei

I Gjesdal kommune er beitetilgangen viktig. For å få til gode beiter er det viktig å komme frem med nødvendig utstyr. Landbruksveier er en god investering for å utnytte beiter bedre.

Når du skal bygge en vei, må du søke kommunen om å få bygge veien. Dersom landbruksnytten utgjør over 50 % i veianlegget behandles søknaden etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.

Hvordan søke?

Bygging av landbruksvei kan bare skje etter godkjenning. Kommunen skal i sin saksbehandling sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger.

Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen.

Ved behandling av søknaden skal kommunen innhente alle nødvendige uttalelser. Dette innebærer at søknaden sendes på høring til regional kulturminnemyndighet Rogaland Fylkeskommune, og eventuelt Statens vegvesen.

Saksbehandlingstid kan bli 2 - 3 måneder.

Søknadsskjema finner du her

Kart skal vedlegges søknaden. Kart i målestokk 1:5 000 eller 1:10 000, samt oversiktskart i målestokk 1:50 000 skal følge søknaden. Følgende opplysninger skal markeres på kartet:

 • Planlagt veitrasé (brutt rød strek). Eventuelle alternativer merkes tydelig (nummereres).
 • For midlertidige driftsveier i skogbruket skal driftsområde markeres (brutt blå strek).
 • Dekningsområdet for den planlagte veien/tiltaket (heltrukken blå strek).
 • Planlagte massetak i forbindelse med tiltaket (ringes inn med rød strek).
 • Eksisterende veier med betydning for dekningsområdet (heltrukken svart strek).
 • Bebyggelse, offentlig infrastruktur og andre interesser som kan bli berørt av veien/tiltaket (heltrukken gul strek). Dette gjelder også om disse ligger unna selve veien, f.eks dalbunnen.
 • Kjente miljøverdier som kan bli berørt av bygging eller kjøring på veien markeres på kartet, med henvisning til opplysninger på søknadsskjema (heltrukken grønn strek).
 • Aktsomhetsområder for jord- og flomskred (Skrednett).
 • Marin grense og ev. identifiserte faresoner for kvikkleire (Skrednett).

Vedleggsliste

 • Oversikt over interessentene i veien
 • Oversikt over berørte naboer, rettighetshavere og andre som berøres av tiltaket
 • Kart i målestokk 1:5 000 eller 1:10 000
 • Oversiktskart i målestokk 1:50 000, med inntegninger av tiltaket
 • Egen vurdering av veiens virkning på flom- og skredfare for bebyggelse og infrastruktur, og hvilke hensyn som evt er tatt i planen
 • Eventuelle uttalelse fra veiplanlegger eller geoteknisk sakkyndig

Hvilken veiklasse skal jeg føre inn i skjemaet?

For å finne ut om veiklasse står det om dimensjoner m.m her  Den vanligste landbruksveiklassen er veiklasse 7 og 8 - enkel traktorvei.

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Kan jeg søke tilskudd til å bygge landbruksvei?

Tilskudd til landbruksveiene reguleres i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Her står det at tilskudd kan gis til nybygging og ombygging av skogsveier. Når en landbruksvei både dekker jordbruk og skogbruk er det bare skogandelen i veien som er tilskuddsberettiget. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

 

Nyttige linker i forbindelse med søknad om bygging av landbruksveg:

Kontakt

Tone Sondresen
E-post
Telefon 51 61 42 89
Gudrun Kristensen
E-post
Telefon 51 61 42 88
Mobil 412 34 175