Aktuell informasjon

Nydyrking

Nydyrking

Nydyrking er pekt på som en av flere måter vi kan nå det nasjonale målet om å øke norsk matproduksjon på. Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning først.

Hvordan søke?

Nydyrking kan bare skje etter godkjenning. Søknadsskjema finner du her . Link til gårdskart finner du her: Husk å legg inn kommunenummer 1122, samt gårds og bruksnummer.

Søknaden skal ha følgende vedlegg:

  • Kart i farge (målestokk 1:5000) som viser det planlagte nydyrkingsarealet, atkomsten til nydyrkingsarealet, eiendommen og området omkring
  • Plan for grøfting av nydyrkingsarealet (med en beskrivelse av hvor stein / stubber skal deponeres / dumpes)

Søknaden kan også inneholde:

  • Konsekvensutredning
  • Beskrivelse av planlagt drift av nydyrkingsarealet
  • Kostnadsoverslag for nydyrkingen
  • Kart over registrerte natur- og kulturlandskapsverdier

Saksbehandling:

Kommunen sender alle søknader på høring til regional kulturminnemyndighet Rogaland Fylkeskommune. Dersom det er miljøverdier registrert i omsøkt område sendes den også på høring til Fylkesmannen i Rogaland. Dersom tiltaket krever tillatelse fra Statens vegvesen eller f.eks LYSE sender vi søknaden på høring til dem. Saksbehandlingstiden kan bli 2 - 3 måneder. 

Kontakt

Tone Sondresen
E-post
Telefon 51 61 42 89
Gudrun Kristensen
E-post
Telefon 51 61 42 88
Mobil 412 34 175