Gjesdal kommune

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling

Alle som driver et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol må søke om skjenkebevilling. Skjenkebevillingen blir gitt til selskapet som skal drive stedet.

Søknadsskjema for fast skjenkebevilling

Før du søker om skjenkebevilling

Følgende må være på plass før du kan sende inn søknaden:

  • Firmaattest for alle selskap som er involvert i driften
  • Skatteattest for den som har det økonomiske ansvaret for virksomheten (den som søker om bevilling)
  • Kopi av vitnemål om bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder
  • Tegning av lokalet, ute og inne
  • Beskrivelse av driftskonsept
  • Det må foreligge en serveringsbevilling for at skjenkebevilling kan gis. Det kan søkes om dette i samme søknadsskjema.
Behandling av søknaden

Det kan ta opp til 10-12 uker å få søknad om skjenkebevilling behandlet. Det er kommunedirektøren som behandler søknadene. Noen bevillinger må også til politisk behandling i utvalg for levekår og kommunestyret. Tidspunkt for når vedtak blir gjort er derfor avhengig av når utvalgene har møte. Du bør sende søknaden til kommunen så tidlig som mulig og ikke senere enn tre måneder før planlagt oppstart av virksomheten.

Ta gjerne kontakt med kommunen for å få avklart når du kan forvente å få søknaden behandlet.

Det er viktig at alle vedlegg følger søknaden. Saksbehandlingstiden blir regnet fra det tidspunkt søknad med alle obligatoriske vedlegg er innlevert.

Endring i skjenkebevillingen
  • Skifte av styrer eller stedfortreder: Kommunen skal varsles umiddelbart. Kopi av kursbevis for gjennomført kunnskapsprøve i alkoholloven må sendes kommunen. Ny styrer/stedfortreder godkjennes av kommunen.
  • Eierskifte eller endringer i selskapsform osv: Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Ny eier kan drive i inntil tre måneder på forrige eiers skjenkebevilling dersom kommunen er varslet. Det må søkes om ny skjenkebevilling snarest mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.
  • Endring i driftskonsept skal varsles kommunen i forkant. Det må søkes om ny skjenkebevilling.
Skjenkekontroll

All kontroll av skjenke- og salgsbevillingene i Gjesdal kommune blir utført av Rogaland Brann og redning IKS.

Dersom skjenkekontrollen avdekker at skjenke- eller salgsstedet bryter reglene i alkoholloven, blir det gitt reaksjon i form av prikktildeling. Gjentatte brudd på alkohollovgivningen vil kunne føre til at skjenkestedet får inndratt skjenkebevillingen for kortere eller lengre tid. Kommunen kan også inndra bevillingen permanent.

Kunnskapsprøven i alkoholloven

For å bli godkjent som styrer eller stedfortreder må en ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Det er Rogaland Brann og redning IKS v/ skjenkekontrollen som står for prøvene. Les mer om kunnskapsprøven.

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 97 08 88 46

Politisk sekretær
Valgansvarlig
Webansvarlig