Prosjekt vi er med i

Prosjekt vi er med i

Prosjekt vi er med i

Digi Rogaland

Digi Rogaland er et samarbeid om å ta i bruk digitale verktøy for å gi bedre tjenester til innbygger og næringsliv. Ambisjonen er at du som innbygger skal oppleve at kommunens digitale løsninger er lik på tvers av kommunegrensene.

Kommunene i Rogaland ønsker å bidra til at flere nasjonale løsninger etableres og videreutvikles og at noen av disse lages av kommuner i Rogaland, med bistand fra fellesressurser i Digi Rogaland og lokalt næringsliv.

Samarbeidet skal bidra til deling og gjenbruk av ressurser. Hjelp til gevinstrealisering og prosessforbedring er viktige byggeklosser i samarbeidet.

Les mer om Digi Rogaland på nettsidene til Digi Rogaland

Digifin

For at kommunal sektor i fellesskap skal kunne utvikle flere digitale fellesløsninger  er det etablert en egen finansieringsordning. Ordningen gjør det mulig å utvikle bedre innbyggertjenester, raskere og til en lavere kostnad.

Les mer om Digifin ordningen på nettsidene til KS.

Interkommunalt prosjekt om velferdsteknologi

Gjesdal kommune er med i et interkommunalt prosjekt om velferdsteknologi, sammen med 10 andre kommuner i Sør-Rogaland. Prosjektet får støtte fra Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og KS. Prosjektet har fokus på å ta i bruk medisindispensere og digitale tilsyn.

Mål for prosjektet:

  • Velferdsteknologi skal være en del av det kommunale tjenestetilbudet innen helse og velferd.

  • Innbyggerne skal ha anledning til å bo lengst mulig i eget hjem.

  • Ressursene i helse- og omsorgstjenestene skal nyttes mest mulig effektivt.

  • Kommunene skal bygge et felles fagmiljø for implementering av (å ta i bruk) velferdsteknologi.

Samarbeid om digital kompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene har inngått en avtale om utviklingsprosjektet «Samarbeid om digital kompetanse» som skal bidra til økt digitalisering i kommunene.

Hensikten med prosjektet er å gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital».
Hvilke nye muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester, og hvilke nye kompetanser og ferdigheter kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye arbeidslivet. Involvering og forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt partssamarbeid.

Les mer om programmet “Samarbeid om digital kompetanse” på regjeringen sine sider.

Smartkommune

Smartkommune er et samarbeidsprosjekt mellom 14 kommuner i Stavangerregionen, innen arealplan, byggesak, geodata og utbyggingsavtaler. Samarbeidet startet i 2005, og er en del av Greater Stavanger sitt arbeid med tilrettelegging for næringsvirksomhet.

Målsettingene for Smartkommune er:

  • Forenkling og samordning på tvers av kommunegrenser

  • Økt tilbud av elektroniske tjenester innenfor plan- og byggesaksfeltet

  • Kompetanseheving og forbedring av interne prosesser