Gjesdal kommune

Hva er Lean

Hva er Lean

Gjesdal kommune har i dag nærmere 1000 ansatte.

Hver dag skal vi levere et godt tjenestetilbud til våre 12000 innbyggere. Vi skal forvalte knappe offentlige ressurser på en best mulig måte etter fellesskapets beste og fremtidige interesser. I «Økonomiplanen 2015 - 2018» ble det vedtatt å se på mulighetene for å ta i bruk Leanprinsippene i Gjesdal kommune.

På bakgrunn av en vellykket pilot ble det så bestemt at alle avdelinger skulle gis en grunnleggende Leanopplæring innen 2019. Status pr i dag er at innen 2018 har en ressursgruppe fra alle 43 avdelinger fått enn grunnleggende Leanopplæring (fase 1).

Det har da blitt gjennomført totalt 7 opplæringsrunder fordelt på 6 hele kursdager samt 5 oppfølgingsmøter.