Gjesdal kommune

Hva er Smart Gjesdal

Hva er Smart Gjesdal

Smart Gjesdal, hva betyr det? Er det kun applikasjoner, teknologi, gadgets og smarte dingser det går i? Eller finnes det noe annet og mer med smart-begrepet som fortjener både forklaring og fokus? Svaret er nok ja takk - begge deler! 

Smart Gjesdal er vår lokale variant av smartby-perspektivet for Gjesdal kommune. Hva er smartby da? Gjesdal kommune har jo ingen by en gang?

VEIKART - "Gjesdaltråden"

Smart Gjesdal er egentlig i bunn og grunn måten vi skal gjøre jobben vår på og hvilke verdier og retningslinjer vi styrer etter for å oppnå våre mål. Enten det handler om bærekraft, folkehelse, digitalisering, lean, arbeidsmiljø, samfunnsutvikling - så kan alt dette adresseres og håndteres gjennom Smart Gjesdal. På den måten blir Smart Gjesdal som et veikart å regne - den skal peke retning på hvordan vi skal tenke, planlegge, utføre og evaluere våre aktiviteter i kommunen. det kan og kalles Gjesdaltråden - vi jobber Smart Gjesdalsk i alt vi gjør.

Smartby er enkelt og greit oppsummert hos vår gode kollega Stavanger på denne måten:

"En smart by tar utgangspunkt i innbyggernes behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide i."

Vi støtter oss til denne definisjonen, og i samme slengen sier vi at man trenger ikke være en by for å tenke slik som dette, dette overføres greit til alle lokalsamfunn, tettsteder og kommuner.

Komplekse samfunnsutfordringer skaper grobunn og behov for Smart Gjesdal

Steder over hele verden - og i Norge, står overfor bevegelser og endringer i samfunnet som vil utfordre velferdsstaten vi er vant med i dag. Dette knyttes til stadig økende urbanisering, utilfredsstillende infrastruktur, større krav og forventninger fra innbyggerne, høyere teknologisk endringstakt, og en økende andel eldre i befolkningen. Disse komplekse samfunnsfenomenene er med på å sette søkelys på landets velferdssystem og den kommunale tjenesteytingen. Dette skyldes i stor grad at inntektsgrunnlaget for offentlig sektor - gjerne spesielt for kommunene ikke nødvendigvis imøtekommer disse utfordringene. Noe som i neste omgang skaper behov for å endre og omstille måten man innretter sitt arbeid på. Gjesdal kommune ønsker å møte dette utfordringsbildet med fokus på Smart Gjesdal og alle de viktigste komponentene i Smart Gjesdal.

Hva det viktigste i Smart Gjesdal er

Smart Gjesdal står ikke alene. Den skaper retning for og er avhengig av mange andre satsninger og innsatsområder i kommunen. Nedenfor finner dere de viktigste, men SG består av mye mer enn dette.

BÆREKRAFT OG FOLKEHELSE

Ta vare på folk, økonomi og miljø på en måte som ivaretar nåtid og fremtid på likeverdig vis.

FORBEDRINGSKULTUR OG LEAN

For å få til gode tjenester for våre 12.000 innbyggere er det behov for samordning, samhandling og samarbeid på tvers av avdelinger og tjenesteområder. I vår organisasjon skal alle ha opplæring Lean-tenkningen og ta direkte del i forbedringsarbeidet. Lean er en måte å tenke, prioritere og handle på og så handler det om lagarbeid.

Summen av alt forbedringsarbeid kaller vi forbedringskultur, og er en del av «Gjesdaltråden» som går gjennom visjon til verdier, planer, god ledelse og godt medarbeiderskap.
I arbeidet med forbedringskultur styrer vi alltid etter fellesskapets beste og fremtidige interesser. Vi er også opptatt av at vi utvikler tjenestene sammen med brukere og innbyggere. Slik bruker vi knappe offentlige midler på en best mulig måte. Forbedringskultur er et krevende arbeid, og i Gjesdal vet vi at uansett hvor gode vi er, kan vi alltid kan bli bedre.

SAMSKAPING, INVOLVERING OG MEDVIRKNING

Kommunen skal ikke, bør ikke og trenger ikke gjøre alt. Andre vil og kan bidra, og det skal kommunen legge tilrette for. Enten det er næringsliv, det offentlige, sivilsamfunnet eller frivillighet som vil være med å skape samfunnsnytte og lokal verdi, skal kommunen imøtekomme dette. Da skaper man mer og bedre samfunnsverdi for innbyggerne i Gjesdal.

INNOVASJON, DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

Skal man oppnå ønsket verdiskaping og kvalitet på kommunale tjenester, er det viktig at innovasjon, digitalisering og teknologi er sentrale holdepunkter i måten man tenker, planlegger og utfører vår innsats på. Innovasjon handler om å skape en ny eller vesentlig endret tjeneste, vare, prosess, organisering eller kommunikasjonsmåte. Ny, betyr at innovasjonen er ny for den aktuelle virksomheten, den kan likevel være kjent for og iverksatt i andre virksomheter. Denne forståelsen ligger foreløpig til grunn for arbeidet. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige.

Alle disse tre komponentene kan - dersom vi lykkes med dem - føre oss i en bedre og mer effektiv retning. Derfor oppfordres alle medarbeidere i kommunen til å tenke nytt og til å være løsningsorienterte til nye digitale og teknologiske verktøy. 

AKTIV BRUK AV VIRKEMIDDELAPPARAT OG STØTTEORDNINGER

Det finnes virkemidler som kommer i tillegg til det ordinære inntekstgrunnlaget som kommunen kan basere sin innsats på. En samling av disse aktører og virkemidler blir ofte kalt virkemiddelapparatet. Innenfor virkemiddelapparatet og via andre bidragsytere, er det mange tilskudd- og støtteordninger som er tiltenkt til å styrke innsatsen i offentlig sektor. Det å utforske og benytte seg av virkemiddelapparatet og aktuelle støtteordninger er en viktig innsatsfaktor - kommunen er nødt til å være offensiv for å aktivt jobbe for å utvide handlingsrommet til sine tjenesteområder - og da er kjennskap og kunnskap til aktuelle støtte- og incentivordninger gode verktøy. Derfor oppfordres alle medarbeidere i kommunen til å tenke nytt og kreativt rundt det meste som kan bidra til å skaffe mer penger og flere samarbeidspartnere.

Summa summarum - Smart Gjesdal handler om det meste vi driver med i kommunen - forhåpentligvis til nytte og glede for alle våre innbyggere!