Aktuell informasjon

Aktuelt

Ungdataundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. Skoleelever over hele landet svarer på en elektronisk spørreundersøkelse om temaene livskvalitet, venner, foreldre, skole, lokalmiljøet, framtid, medier, organisert fritid, trening og fysisk aktivitet, helse, rusmidler, regelbrudd, vold og trakassering. Det er velferdsinstituttet NOVA som står bak undersøkelsen. Vi har gjennomført Ungdata hvert. 3 år siden 2010.

Årsmelding for året 2021 er godkjent av kommunestyret. 

Etter lengre tids opphold er jeg i gang med ordførers time igjen. En lørdag i måneden sitter jeg på Veveriet en times tid klar for å treffe innbyggere som har noe de vil ta opp med ordfører. Før sommeren kommer jeg til å ha ordførers time 7. mai og 18. juni kl 10-11.

Folkehelseinstituttet åpner for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad fra Nye Veier AS om tillatelse etter forurensningsloven § 11, til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet, tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag etter lov om laksefisk og innlandsfisk og vannressursloven i forbindelse med utbyggingen av ny E39 fra Bue i Bjerkreim kommune til Ålgård i Gjesdal kommune.

Søknaden legges ut til offentlig høring. Høringsfrist er satt til 20. april. 

Februar 2020 åpnet vi dørene til det nyrenoverte Veveriet, og det har blitt en fin møteplass som brukes av mange. Nå vil vi at uterommene skal bli like trivelig og like mye brukt. Hvordan vil Du ha det?

 IMDi har bedt kommunane på Jæren om å busetta 165 flyktningar kvar i 2022. Dette er ei markant auke frå det som opprinneleg var planlagt i dei fire kommunane.  

Mange har spørsmål knyttet til situasjonen i Ukraina, og her finner du mer informasjon.

Time, Klepp og Gjesdal kommune vil dobla talet på flyktningar for busetjing i 2022, medan Hå er i full sving med å førebu oppfølging av 250 flyktningar ved Hå mottakssenter.