Gjesdal kommune

Årsregnskap 2023 – økte kostnader gav lavere driftsresultat

Årsregnskap 2023 – økte kostnader gav lavere driftsresultat

Gjesdal kommune fikk i 2023 et positivt netto driftsresultat på 11,7 millioner, noe som tilsvarer 0,9 prosent av driftsinntektene. Dette er under opprinnelig budsjett på 22,5 millioner kroner (1,9 %), men over revidert budsjett som var på 2,3 millioner kroner (0,2 %). 

Kostnadsnivået til kommunen har i 2023 økt mer enn forventet. I hovedsak relateres dette til to tjenesteområder. Innenfor helse og velferd er økningen knyttet til brukerrelaterte behov, kapasitetsøkning på heldøgns omsorgsplasser og legetjenesten. For oppvekst har det vært nødvendig å styrke det totale tjenestetilbudet for å ivareta økte behov. I tillegg har kommunen økte kostnader med bosetting av flyktninger. 

 I 2023 hadde kommunen investeringer for totalt 170 millioner kroner. De to største investeringene var kjøp av 20 leiligheter i Kanalhuset og rehabilitering av Rettedalen 7. Leilighetene i Kanalhuset benyttes av kommunen til utleie, og er tilpasset for å ivareta personer med behov for tilrettelegging som ønsker å bo sentrumsnært. Gjennom rehabilitering av Rettedalen 7 legger kommunen til rette for etablering av Familiens hus, som er en viktig satsing for å ivareta våre barn og unge. 

 - 2023 har vært et vanskelig økonomisk år for Gjesdal kommune. Økte behov innenfor flere områder har gitt press både på tjenester og økonomi. Kommunens regnskap ender bak opprinnelig budsjett, men jeg er glad for at vi kommer ut bedre enn det vi forventet når revidert budsjett ble presentert. For å sikre en bærekraftig økonomi i årene fremover, må vi hele veien være bevisst hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Gjesdal har dyktige medarbeidere og ledere som står på til det beste for våre innbyggere, de er nøkkelen for at vi skal lykkes med å ivareta en bærekraftig økonomisk utvikling i Gjesdal, sier kommunedirektør Pål Larsson. 

   

Årsrapporten og regnskapet for 2023 skal behandles i kommunestyret den 13.mai.