Aktuell informasjon

Søknad fra Nye Veier om tillatelse etter forurensingsloven til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet – Utlegging til offentlig ettersyn

Søknad fra Nye Veier om tillatelse etter forurensingsloven til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet – Utlegging til offentlig ettersyn

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad fra Nye Veier AS om tillatelse etter forurensningsloven § 11, til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet, tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag etter lov om laksefisk og innlandsfisk og vannressursloven i forbindelse med utbyggingen av ny E39 fra Bue i Bjerkreim kommune til Ålgård i Gjesdal kommune.

Søknaden legges ut til offentlig høring. Høringsfrist er satt til 20. april. 

Ny E39 mellom Bue og Ålgård er en del av Nye Veier sitt prosjekt mellom Kristiansand og Ålgård. I strekningen mellom Bue i Bjerkreim kommune og Ålgård i Gjesdal kommune, skal det bygges ny firefelts motorvei på ca 14 km. Beregnet ÅDT nord for Skurve er 19 200. Veien vil i stor grad gå langs indre del av det vernede Figgjovassdraget.

Reguleringsplanen for tiltaket er ikke vedtatt og endringer kan skje. Dersom endringene fører til at forurensingspotensialet blir større så vil saken sendes på ny høring.

Tiltaket omfatter:

 • Tre kryssområder, Buekrysset i sør, kryss ved Skurve og Bollestadkrysset i nord
 • En tunnel på 900 m gjennom Tindafjellet
 • 3 lange broer:
  • Søylandsbroen, 80 m
  • Kjedlandsåna bro, 40 m
  • Klugvatnet nord, 40 m
 • Fyllinger i vann: Store fyllinger i Ytra Kydlandsvatnet og Klugsvatnet, mindre fylling i Polltjørna, noe fylling i Auestadåna og ved brokryssing over Kjedlandsåna. 
 • Seks kulverter: Nedrebøvegen, Gautedal (faunaovergang), Solheim, Haraland, Kjedlandsåna, Øvre Kluge
 • Tilførselsveier

Dokumenter:

Offentlig høring, tillatelse etter forurensingsloven, fysiske tiltak i vassdrag og (PDF, 4 MB)

Søknad om tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet og fysiske tiltak (PDF, 7 MB)

Kort fremstilling av naturmangfoldet i tiltaksområdet (PDF, 111 kB)

Forundersøkelser i vassdrag (PDF, 8 MB)

Analyserapport vannkjemi (PDF, 9 MB)

Søknadsskjema i fysiske tiltak i vassdrag (PDF, 733 kB)

Søknaden blir lagt ut til offentlig ettersyn. Uttalelser fra interesserte sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger, eller sfropost@statsforvalteren.no innen 20. april.

Kontakt

Gudrun Kristensen
E-post
Telefon 51 61 42 88
Mobil 412 34 175