Aktuell informasjon

Melding om fastsatt planprogram til detaljregulering for Fv0450 Hunnedalsveien, skredsikring langs Nedre Bergsvatnet

Melding om fastsatt planprogram til detaljregulering for Fv0450 Hunnedalsveien, skredsikring langs Nedre Bergsvatnet

Dokumentene til saken er tilgjengelig til orientering.

Formannskapet behandlet forslaget til planprogram til reguleringsplanen i møte den 06.05.21 og fastsatte planprogram av 25.03.21. Formannskapet bad samtidig om at reguleringsplanens avgrensning ble redusert iht. framlagt kartet (se kart i saksprotokollen). Dette for å ivareta tun med bolighus på gnr. 12, bnr. 9, og driftsveg til daglig jaging av dyr og maskiner og vern av dyrka jord på gnr. 12, bnr. 2.

Saksframlegget til formannskapet, saksprotokollen med kart og planprogrammet, ligger under i møtekalenderen: https://opengov.360online.com/Meetings/GJESDAL/Meetings/Details/214948?agendaItemId=201263

Hvis du trenger dokumentene i papirformat kan du henvende deg på Veveriet, Rettedalen 4, Ålgård eller på tlf. 51614200. Dokumentene vil være tilgjengelig på hjemmesiden og i papirformat fram til 22.11.21 (i fire uker).

Fastsetting av et planprogram er ikke et enkeltvedtak og formannskapets vedtak kan derfor ikke påklages.

Hvis du har spørsmål til planprogrammet eller den videre saksbehandlingen av reguleringsplanen, kan du ta kontakt med undertegnede saksbehandler på e-post: rss@gjesdal.kommune.no eller på tlf. 95933094.