Tidligere kunngjøringer

Frist for å gi innspill til endring av reguleringsplanen er 03.01.2022 (planid 20060002).

Reguleringsplanen legger til rette for flytting av barnehagetomt og idrettsanlegget, bygging av skole og detaljregulerer boligplasseringene i felt E. Innspill planen må sendes til kommunen innen 03.12.2021.

Planforslag for ny E39 Bue-Ålgård er på høring. Du er velkommen til å gi innspill til planen innen fristen 28. november. 

Planen legger til rette for å justere plasseringen av byggeområdet til fritidsbebyggelse og å fortette med flere fritidsboliger. Innspill til forslaget til reguleringsplan må sendes kommunen innen 21.10.2021.

Det skal tilrettelegges for utvidelse av kirkegården i Dirdal. Reguleringsplanforslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å gi innspill er 21.10.2021.

Reguleringsplanen for del av Per Sivles Vei og Nilsabakken viser en ny vei. Det er foreslått av navnet blir "Tolleiv Bjerkreims vei". Frist for å gi innspill er 21.10.2021

Vil du ha bysykler i ditt nabolag, ved ditt kontor eller ved din butikk? 

Gjesdal kommune inviterer til spleiselag. Vi betaler 2/3 av kostnaden.