Tidligere kunngjøringer

Planforslag for detaljregulering av Skogsvingen 2, planid 202103, er på høring. Fristen for å gi innspill er 26.01.2023

Planområdet for detaljregulering av Kluge masseuttak og mottaksanlegg for utvides. Frist for innspill 06.01.2023

Dette er en informasjon om at reguleringsplanen for del av gnr. 74, bnr. 3, Råsavatnet, Giljastølen, er vedtatt endret og at det er  klagerett på vedtaket. Fristen for å klage er 05.01.2023

Endring for del av reguleringsplanen  for Ålgård/Figgjo, JUS G2-vest, planid 19890005 og for Rundeberget, del av gnr. 6 bnr. 992, planid 20020011 er på høring.  Omsøkt endring gjelder gnr. 6, bnr. 517 og 658, Torvmyrveien 35. Frist for å gi innspill til endringen er 15. desember 2022

Endring av en del av reguleringsplanen for Litle Bærlandshølen, Vestlibakken mm, Ålgård er på høring. Omsøkt endring gjelder Vestlibakken 16, gnr. 6, bnr. 34. Frist for å gi innspill er 24. november 2022

Planforslag for Skoghaug 2, gnr. 6, bnr. 109, planid 202102, er på høring. Fristen for å gi innspill er 24.11.2022.

Detaljreguleringen legges på begrenset høring fordi deler av området, felt D3 og D4, er tatt ut av planen. Det er også gjort en del andre endringer. Frist for innspill er 22.11.2022

Forslag om å endre tidspunkt for etablering av nødvendig støyskjerming langs Sandviksveien i forbindelse med utbygging av Midtfjell, felt A, D og E er ut til begrenset høring. Fristen for å gi innspill er 10.11.2022

Endring av reguleringsplan for Giljastølen, del av gnr. 74, bnr. 3, Råsavatnet er på høring. Frist for å gi innspill er 20. oktober 2022

Natur på Søyland

Gjesdal kommune har gitt Kjetil S. Søyland tillatelse til å bygge 471 meter traktorvei. 264 meter av denne er i utvalgt naturtype kystlynghei på gnr. 34, bnr. 1, Søyland.