Aktuell informasjon

Tidligere kunngjøringer

Planen legger til rette for å justere plasseringen av byggeområdet til fritidsbebyggelse og å fortette med flere fritidsboliger. Innspill til forslaget til reguleringsplan må sendes kommunen innen 21.10.2021.

Det skal tilrettelegges for utvidelse av kirkegården i Dirdal. Reguleringsplanforslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å gi innspill er 21.10.2021.

Reguleringsplanen for del av Per Sivles Vei og Nilsabakken viser en ny vei. Det er foreslått av navnet blir "Tolleiv Bjerkreims vei". Frist for å gi innspill er 21.10.2021

Vil du ha bysykler i ditt nabolag, ved ditt kontor eller ved din butikk? 

Gjesdal kommune inviterer til spleiselag. Vi betaler 2/3 av kostnaden. 

Gjesdal kommune skal fornye kommuneplanens arealdel. Det vil si at vi skal bestemme hva alle arealene i kommunen kan brukes til. Planen er svært viktig for den videre utviklingen av Gjesdal. Frist for å gi innspill er 21.10.2021

Det foreslås å endre reguleringsplanen slik at det kan bygges en firemannsbolig i stedet for dagens enebolig i Vestliveien 11. Høringsinnspill kan sendes innen fristen 20. august 2021. 

Prosjektil Areal AS varsler oppstart av arbeid med detaljregulering for Skogsvingen 2 på Ålgård. Du kan gi din uttale til planoppstarten. Fristen er 19.08.2021.

I forbindelse med ferdigstilling av veien Ålgårdsheiå og Husafjelltunellen er det ønskelig å belyse konsekvensene en eventuell stenging eller fortsatt åpning av veien Åfaret. Utgangspunktet er at Åfaret skal stenges for gjennomfartskjøring og personbiltrafikk. Berørte parter inviteres til å gi innspill. Høringsfrist: 19. august 2021.