Aktuell informasjon

Tidligere kunngjøringer

For å imøtekomme nye tekniske løsninger, og sikre god håndtering av husholdningsavfall, har Gjesdal kommune utarbeidet et forslag til ny lokal forskrift for husholdningsavfall. Du kan gi din innspill innen 08.07.2021.

Gjesdal kommune skal tildele et navn på tunellen gjennom Husafjell, og foreslår "Husafjelltunellen". Før navnevalget tas sendes saken ut på høring, med frist 08.07.2021.

Det vurderes endringer i detaljreguleringsplanen for Midtfjell, noe som krever at planområdet må utvides. Dersom du har innspill til utvidelsen må du sende det innen fristen 01.07.2021

Nordbohus planlegger å rive dagens hus på Skoghaug 2 på Ålgård, og bygge nye eneboliger på tomta. I oppstarten av planarbeidet inviteres alle interesserte til å stille spørsmål, og til å komme med innspill og merknader. Frist for å gi innspill er 20. mai 2021. 

Maudal

Lyse Kraft DA har søkt NVE om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap for å bygge Maudal Øvre og Maudal Nedre kraftstasjoner. Disse to kraftverka skal erstatte eksisterende Maudal kraftstasjon. NVE har sendt detaljplanen ut til offentlig høring. 

I forbindelse med åpning av tunellen i Ålgårdsheiå skal Gjesdal kommune legge til rette for gang- og sykkelvei langs Ålgårdsheiå og for kryssing av veien. 

Dette er informasjon om at reguleringsplanen er vedtatt, og om at det er klagerett på vedtaket.

Gilja vindkraftverk har klagd på formannskapet sitt avslag på deres søknad om dispensasjon. 

Planen legger til rette for fortetting med nye boliger. Kommunestyret har godkjent planen med noen endringer. Vedtaket kan påklages innen tre uker (04.02.2021).