Aktuell informasjon

Melding om vedtatt plan: detaljregulering for Vestlibakken 22-26, planid 201903

Melding om vedtatt plan: detaljregulering for Vestlibakken 22-26, planid 201903

Planen legger til rette for fortetting med nye boliger. Kommunestyret har godkjent planen med noen endringer. Vedtaket kan påklages innen tre uker (04.02.2021).

Kommunestyret godkjente reguleringsplanen i møte den 14.09.20. Vedtak ble påklaget. Kommunestyret tok klagen til følge og endret reguleringsplanen. Snuhammeren var vist på reguleringsplanen i enden av Myrabekkveien, ble tatt ut av planen. Vi har også rettet en feil i rekkefølgebestemmelsene, pkt. 4.2 Det var brukt feil bruksnummer. Ny ordlyd: «Veg o_SV2, fram til gnr. 6, bnr. 1078, Myrabekkveien 13»

Hvis du har spørsmål til reguleringsplanen, saksbehandlingen eller klagebehandlingen kan du ta kontakt med Reidun Solli Skjørestad på tlf. 95933094 eller på e-post: rss@gjesdal.kommune.no. Kommunestyrets vedtak om endret reguleringsplan kan påklages innen tre uker fra offentliggjøring, dvs. 04.02.21.

Det er ikke nødvendig å sende tidligere klager som ikke ble tatt til følge, på nytt. Disse vil bli videresendt til Fylkesmannen/Statsforvalteren i Rogaland når klagefristen er utgått.

De viktigste dokumentene, inkludert oppdaterte kart og bestemmelser ligger her:

Kommunestyresak klagebehandling, møte 14.12.2020 (PDF, 224 kB)

Saksprotokoll kommunestyremøtet 14.12.2020 (PDF, 195 kB)

Plankart Vestlibakken 22-26, endret etter klagebehandling (PDF, 548 kB)

Bestemmelser Vestlibakken 22-26, endret etter klagebehandling (PDF, 92 kB)

Orientering om klagerett (PDF, 55 kB)

Dokumentene til den siste behandlingen av ligger her: Politiske møter og sakspapirer - Møter - Kommunestyret (14.12.2020) (360online.com)