Gjesdal kommune

Offentlig ettersyn: detaljregulering for gnr. 70, bnr. 2, Giljastølen, Stølslia, planid 201905

Offentlig ettersyn: detaljregulering for gnr. 70, bnr. 2, Giljastølen, Stølslia, planid 201905

Planen legger til rette for å justere plasseringen av byggeområdet til fritidsbebyggelse og å fortette med flere fritidsboliger. Innspill til forslaget til reguleringsplan må sendes kommunen innen 21.10.2021.

Merk gjerne innspillet med "planid 201905". 

Hensikten med reguleringsplanen er å justere plasseringen av arealet i den gjeldende reguleringsplanen slik at nye hytter kommer utenfor rasfarlig område. Det legges til rette for fortetting med flere nye fritidsboliger, 31 stk. totalt, nye boder ved vannet og nye veier. I tillegg er det fire eksisterende fritidsboliger innenfor planområdet.

Du kan finne flere opplysninger om forslaget til reguleringsplan i de vedlagte dokumentene:

Førstegangs-behandling av detaljregulering for Giljastølen, Stølslia, gnr. 70, bnr 2 (PDF, 874 kB)

Planbeskrivelse_ 06.09.2021 (PDF, 6 MB)

Plankart_Stølslia A1_06.09.2021 (PDF, 1007 kB)

Bestemmelser 06.09.2021 (PDF, 185 kB)

ROS-analyse 25.04.2021 (PDF, 4 MB)

VA-rammeplan 22.12.2021 (PDF, 2 MB)

Illustrasjonsplan 05.05.2021 (PDF, 2 MB)

Illustrasjon av skråningsutslag 11.05.2021 (PDF, 341 kB)

Sakspapirer, formannskapet 02.09.2021

Reguleringsplanen har en skravur «båndlegging etter andre lover» og en bestemmelse, pkt. 4.3, som gjelder Gilja vindkraftverk. På bakgrunn vedtak hos Statsforvalteren og Olje- og energidepartementet som tilsier at vindkraftverket sannsynligvis ikke kan gjennomføres, vil vi vurdere om vi kan fjerne denne skravuren og bestemmelsen før sluttbehandling av planen.

Hvis du har spørsmål til vedleggsdokumentene eller den videre prosessen med behandlingen av reguleringsplanen, kan du ta kontakt med saksbehandler, Reidun S. Skjørestad, e-post: rss@gjesdal.kommune.no eller på tlf. 95933094.