Aktuell informasjon

Varsling om planoppstart: Detaljregulering for Skoghaug 2, Ålgård, planid 202102

Varsling om planoppstart: Detaljregulering for Skoghaug 2, Ålgård, planid 202102

Nordbohus planlegger å rive dagens hus på Skoghaug 2 på Ålgård, og bygge nye eneboliger på tomta. I oppstarten av planarbeidet inviteres alle interesserte til å stille spørsmål, og til å komme med innspill og merknader. Frist for å gi innspill er 20. mai 2021. 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Mestergruppen Arkitekter AS varsler med dette, på vegne av Nordbohus Sandnes AS,  at reguleringsarbeid er startet i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 og 17-4. Nordbohus Sandnes AS ønsker å gjennomføre en detaljregulering som legger til rette for forfortetting med frittliggende småhusbebyggelse og uteoppholdsarealer på eiendom 6/109, Skoghaug 2, samt tilhørende infrastruktur og mulig gangforbindelse mellom Skogveien og Holmaveien.

Det varsles også mulig utbyggingsavtale.

Hvilke eiendommer skal reguleres

I illustrasjonen nedenfor vises området som skal reguleres (planområdet) med stiplet linje (plangrense). Etter oppstartsmøtet og i dialog med Gjesdal kommune er plangrensen utvidet i forhold til den som presenteres i planinitiativet.

Det er i hovedsak eiendommen Skoghaug 2 (gnr/bnr 6/109), som skal detaljreguleres. Eiendommen Skoghaug 4 (6/110), samt deler av Skoghaug 1 (6/112) og Skogveien 10 (6/428), er inkludert da regulert felles avkjørsel i gjeldende reguleringsplan delvis overlapper disse eiendommene. Deler av Skogveien 6A (6/662) og eiendommene 6/3, 6/121 og 6/971 er inkludert for å ta høyde for frisiktslinjer og tilrettelegging for gangvei fra Skogveien til Holmaveien.

Formålet med reguleringen

Formålet med reguleringen er å fastsette rammene for fortetting av Skoghaug 2, med en mer framtidsrettet utnyttelse av eiendommen. Planforslaget vil legge opp til 5 frittliggende eneboliger i 1 etasje + sokkeletasje og garasje, med tilhørende private uteområder og infrastruktur. Planen vil videreføre, eventuelt justere, felles avkjørsel som ligger i gjeldende reguleringsplan (planID 19920001) i tråd med dagens situasjon. Etter dialog med kommunen skal det også sees på muligheten for å lage en gangforbindelse mellom Skogveien og Holmaveien.

Gjeldende overordnet plan:

Kommuneplan for Gjesdal 2019-2030, vedtatt 17.06.2019, er gjeldende for planområdet. I kommuneplanen er planområdet avsatt til nåværende boligbebyggelse og kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Innfor plangrensen vil forslaget til ny detaljregulering erstatte følgende reguleringsplaner:

  • Reguleringsplanen for Litle Bærlandshølen, Vestlibakken m. m. på Ålgård, PlanID 19920001, vedtatt 16.11.1992, med reguleringsformålene frittliggende småhusbebyggelse, felles avkjørsel og kjøreveg.
  • Del av Opstad v/Skogveien, Ålgård, PlanID 19820006, endelig vedtatt 27.02.1989, med reguleringsformålene anlegg i grunnen og kombinert forretning/kontor.
  • Reguleringsplan for (Vassvåg eiendommen) Gnr. 6 bnr. 6, Gjesdal kommune, PlanID 19960006, vedtatt 17.10.1995, med reguleringsformål Annet friområde og kjøreveg.

Annen informasjon:

Det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningsloven §4-2, Forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planen:

Eventuelle innspill/merknader til planarbeidet sendes til plankonsulent hos MG Arkitekter AS på e-post til kbt@mgarkitekter.no, gjerne med kopi til Gjesdal kommune på e-post: post@gjesdal.kommune.no

Merknader må være sendt innen 20.05.2021 (4 uker)

Medvirkning:

Alle innspill/merknader til varsel om oppstart av planarbeid blir tatt opp til vurdering, gjennomgått og kommentert i planbeskrivelsen når planen legges ut til offentlig høring etter 1.gangs behandling. Det blir mulighet til å komme med merknader til det konkrete planforslaget når det blir sendt på høring etter 1.gangs behandling.

Ta gjerne kontakt med MG Arkitekter, v/ sivilarkitekt Kristoffer Bakk Thørud på tlf. 97510415, for utfyllende informasjon.

Dokumenter

Mer informasjon om planarbeidet (planinitiativ og referat fra oppstartsmøte) ligger her:

Varslingsgrense_Skoghaug_2 (PNG, 522 kB)

20210217_Oppstartsmøte_Skoghaug_signert (PDF, 611 kB)

Planinitiativ og forespørsel om oppstartsmøte for detaljregulering for Skoghaug 2 (PDF, 2 MB)