Gjesdal kommune

Trygt og godt barnehagemiljø

Trygt og godt barnehagemiljø

Barnehageloven gir barnehagene føringer for det psykososiale barnehagemiljøet i barnehagene.  

Nulltoleranse og forebyggende arbeid

Alle barn i barnehagene skal oppleve et trygt og godt barnehagemiljø.  Barnehagene har nulltoleranse mot alle former for krenkelser og skal arbeid forebyggende for at barnehagemiljøet skal være trygt og godt. Les mer i barnehageloven:  Lov om barnehager (barnehageloven) - Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø - Lovdata

Barnehagene fokuserer kontinuerlig på å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø ved å arbeide systematisk med kvalitetsmodellen. Se Kvalitetshjulet – Kompetanseheving for barnehageansatte. 

Aktivitetsplikt

Barnehagene har en plikt til å sikre at barnehagebarn har et trygt og godt barnehagemiljø (aktivitetsplikten).  Lov om barnehager (barnehageloven) - Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø - Lovdata

Alle som arbeider i barnehagen har en plikt til å følge med på hvordan barna har det i barnehagen og gripe inn dersom et barn utsettes for krenkelse. Alle som arbeider i barnehagen skal melder fra til barnehagens styrer dersom de mistenker eller får kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt i barnehagen.  I alvorlig tilfeller skal styrer melde fra til barnehageeier.  

Dersom foresatte er bekymra for om barnet har det trygt og godt i barnehagen må de ta kontakt med barnehagen. Barnehagen har da en plikt til å undersøke saken. Dersom undersøkelsen viser at barnet ikke har det trygt og godt skal barnehagen sette inn tiltak.  De samme gjelder dersom barnehagen selv får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har det trygt og godt. 

Barnehagene har felles rutiner for hvordan de skal gå frem i saker som omhandler et trygt og godt barnehagemiljø. 

Skjerpet aktivitetsplikt

Barnehagene har en skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn.  Lov om barnehager (barnehageloven) - Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø - Lovdata

Dersom en som arbeider i barnehagen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider i barnehagen krenker et barn skal vedkommende straks melde fra til styrer. Styrer skal melde fra til barnehageeier.