Gjesdal kommune

Se-Høre-Handle: Kommune

Se-Høre-Handle: Kommune

Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal. Vi vil at alle barn og unge skal trives, utvikle seg og få god opplæring.  

Vi har kalt vår modell SE-HØRE-HANDLE. Det betyr at vi jobber systematisk for å følge opp barn og familier som trenger det. Målet er at barn og familier får tidlig og helhetlig hjelp. Vi jobber på tre nivå: individ, tjeneste og kommune. På kommunenivå finner du informasjon om hvordan arbeidet er forankret i kommunale planer, strategier og prosjekter. 

Hva er en god oppvekst i Gjesdal?

"Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn" (afrikansk ordtak)
Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal. Mulighetene finnes i hver enkelt relasjon, i små og store øyeblikk hver dag. Det handler om samspill, relasjoner, gode byggesteiner, kompetanse, vilje og mot. Mot til å Se-Høre-Handle for barn og unge. Sammen skaper vi et inkluderende oppvekstmiljø. 
 
Mål: 
1. Barn og unge trives 
2. God læring og utvikling for alle 
 
7 strategier for å nå målene:  

 • Barn og unge blir spurt, hørt og tatt på alvor.  

 • Tidlig innsats og helhetlig hjelp til barn og familier.  

 • Systematisk arbeid for å fremme god fysisk og psykisk helse.  

 • Kontinuerlig kompetanseutvikling i barnehager, skoler og hjelpetjenester.  

 • Økt fokus på inkludering av flerkulturelle barn og unge.  

 • Arbeide for å utjevne sosial ulikhet.  

 • Tilby et variert og inkluderende kultur- og fritidstilbud

Handlingsveileder Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Trenger du eller andre hjelp? Hvordan gå frem ved bekymring for et barn eller en ungdom? I Gjesdal har vi utviklet Handlingsveileder Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) som viser hva du kan gjøre dersom du lurer på om barn, ungdom eller familier trenger hjelp. Ansatte jobber etter denne, og handlingsveilederen beskriver ansvarsfordeling og samhandling på tvers av tjenestene. 

Mer informasjon om Bedre tverrfaglig innsats (BTI) 

Medvirkning

Brukeren vet best hvor skoen trykker. Medvirkning handler om at innbyggere har innflytelse på beslutninger og utforming av tjenestetilbudet i Gjesdal. Brukere har rett til medvirkning, og tjenestene har plikt til å involvere brukerne. Vi har ulik medvirkning på de tre nivåene: individ, tjeneste og kommune.

På kommunenivå handler det blant annet om politisk medvirkning. I Gjesdal kan innbyggerne medvirke for å styrke barn og unges oppvekstforhold ved å delta i kommunestyre og politiske utvalg og råd bl.a. utvalg for levekår, ungdomsråd, brukerråd og barn og unges kommunestyre.

Innbyggere kan til en hver tid ta direkte kontakt på post@gjesdal.kommune.no med innspill og forslag til forbedringer. I arbeid med ulike prosjekter og kommunale planer, inviteres det til folkemøter og samarbeidsgrupper der innbyggere oppmuntres til å bidra. Sammen skaper vi et bedre Gjesdal. 

Tverrfaglige samhandlingsarenaer

Tverrfaglig samhandling er avgjørende i arbeidet for barn og unge. I Gjesdal kommune har vi flere tverrfaglige samhandlingsarenaer der tidlig og helhetlig innsats for gravide, barn, unge og foresatte er tema. På kommunenivå har vi blant annet:

 • Kommunedirektørens lederteam (KLT)
 • Politirådet/SLT-styringsgruppe (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak)
 • Av-og-til styringsgruppe
 • Ledergruppe oppvekst
 • Arbeidsgruppe god oppvekst
 • Tverrfaglig folkehelsegruppe
 • Prosjektgruppe Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
Prosjekter og satsningsområder

I Gjesdal jobbes det systematisk for å styrke barns oppvekstforhold. Noen eksempler på prosjekter og satsingsområder:

 • Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
 • Kvalitet i alle hverdagssituasjoner i barnehagene i Gjesdal (Høykvalitetsbarnehager)
 • Interkommunalt pilotprosjekt: Utviklingsstøttende praksis på småbarnsavdelingene
 • Inkluderende barnehage- og skolemiljø
 • Satsingsområder for Gjesdalskolen
Evaluering: Forbedringskultur og LEAN

Hva er fellesskapets beste? For å få til gode tjenester for innbyggerne våre er det behov for samordning, samhandling og samarbeid på tvers av avdelinger og tjenesteområder. Alle ansatte skal ha opplæring i Lean-tenkningen og ta direkte del i forbedringsarbeidet. Lean er en måte å tenke, prioritere og handle på og så handler det om lagarbeid. Lean

Summen av alt forbedringsarbeid kaller vi forbedringskultur, og er en del av «Gjesdaltråden» som går gjennom visjon til verdier, planer, god ledelse og godt medarbeiderskap. I arbeidet med forbedringskultur styrer vi alltid etter fellesskapets beste og fremtidige interesser. Vi er opptatt av at vi utvikler tjenestene sammen med brukere og innbyggere. Slik bruker vi knappe offentlige midler på en best mulig måte. Forbedringskultur er et krevende arbeid, og i Gjesdal vet vi at uansett hvor gode vi er, kan vi alltid kan bli bedre. Smart Gjesdal 

Har du forslag til forbedring? Ta kontakt på post@gjesdal.kommune.no.

Kontakt

Monica Johansen Bjerkreim
Oppvekstkoordinator
E-post
Telefon 51 61 43 62
Mobil 90 40 31 93