Gjesdal kommune

Se-Høre-Handle: Tjeneste

Se-Høre-Handle: Tjeneste

Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal. Vi vil at alle barn og unge skal trives, utvikle seg og få god opplæring. 

BTI Handlingsveileder

Vi har kalt vår modell SE-HØRE-HANDLE. Det betyr at vi jobber systematisk for å følge opp barn og familier som trenger det. Målet er at barn og familier får tidlig og helhetlig hjelp. Det ønsker vi å få til gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Vi jobber på tre nivå: individ, tjeneste og kommune

På tjenestenivå er vi opptatt av at barn og familier skal merke at ansatte spiller på lag for å finne gode løsninger. Modellen skal gi ansatte gode verktøy i arbeidet, og bidra til å styrke barn og unges oppvekst.

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å lykkes i arbeidet for barn og unge. Vi vil at barn og familier skal merke at ansatte spiller på lag for å finne gode løsninger. Det forutsetter ansatte med god kompetanse, en felles holdning om at vi løser oppdrag best sammen, aktiv bruk av handlingsveileder, samarbeidsavtaler og rutiner, og et solid system for tverrfaglig samarbeid. 

Vi er opptatt av tidlig innsats. Det innebærer å oppdage og følge opp så tidlig som mulig for å unngå at utfordringer utvikler seg negativt. Det kan være forhold i hjemmet, barnet/familien eller miljøet rundt som bidrar til utfordringene. 

Handlingsveilederen for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) gir ansatte og ledere gode verktøy i arbeidet med å styrke barn og unges oppvekstforhold. Den viser hvordan vi jobber systematisk og kunnskapsbasert for å identifisere og følge opp barn og familier som trenger det.

Oppskrift på gode møter i Gjesdal
Gode møter har avgjørende betydning for tilbudet vi gir til innbyggerne våre. Hver enkelt forbereder seg godt, deltar aktivt og tar ansvar for å finne gode, helhetlige løsninger. Vi møter hverandre med gjensidig respekt og har fokus på ressurser og muligheter. Alle møter skal ha en tydelig hensikt. Brukere skal aktivt medvirke og ta beslutninger om det som gjelder dem. 

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Trenger du eller andre hjelp? Hvordan gå frem ved bekymring for et barn eller en ungdom? I Gjesdal har vi utviklet Handlingsveileder Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) som viser hva du kan gjøre dersom du lurer på om barn, ungdom eller familier trenger hjelp. Ansatte jobber etter denne, og handlingsveilederen beskriver ansvarsfordeling og samhandling på tvers av tjenestene. 

Mer informasjon om Bedre tverrfaglig innsats (BTI) 

Medvirkning

Hvordan få til gode tilbud i kommunen? Medvirkning på tjenestenivå innebærer at barn og unge får mulighet til å medvirke i utformingen av tjenestetilbudet i kommunen som er rettet mot dem. I Gjesdal gjøres dette for eksempel gjennom ungdomsrådet, elevrådene på skolene, elevundersøkelsen og ungdataundersøkelsen.

Foresatte har mulighet til å påvirke gjennom foreldreutvalgene i skolene og samarbeidsutvalgene i barnehagene. Vi gjennomfører ulike brukerundersøkelser, og har en kultur for kontinuerlig forbedring av tjenester. Vi vil bli enda bedre til å lytte til innspill fra barn, foresatte og ansatte. 

Har du innspill? Ta kontakt med leder i tjenesten det gjelder, eller post@gjesdal.kommune.no

Tiltak og tjenester

Hvor er hjelpen når du trenger den? Du oppfordres til å ta kontakt med oss i Gjesdal kommune hvis du har spørsmål eller bekymring knyttet til barn og unges utvikling. Foresatte som er usikre på hvem de skal kontakte, kan snakke med ansatte på helsestasjon eller i barnehage/skole. De kan formidle kontakt med aktuelle instanser.

Kontaktinformasjon til ulike instanser

Hjelp til barn, unge og familier 

Rutiner og verktøy for samhandling mellom tjenester

BTI-handlingsveilederen er Gjesdal kommunes viktigste rutine og verktøy i arbeidet med barn og unge det er knyttet en undring eller bekymring til. Veilederen viser hvordan ansatte skal gå fra bekymring til handling og hvordan de ulike tjenestene skal samhandle og koordinere hjelpen som gis til det enkelte barn.  

Kartet SAMMEN viser tjenester som kan jobbe sammen rundt barn og familier. Kartet/spillet kan brukes på flere måter.  
 
Helse Stavangers samhandlingsforløp viser et kart over helsetjenestene for barn og unge. Verktøyet består av 7 samhandlingsforløp for de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge. Forløpene fungerer som et kart over tjenestene og gir oversikt over de ulike tjenestene sin rolle og ansvarsområde. Verktøyet er først og fremst laget for fagfolk for at de skal klare å gi barn og unge et sammenhengende hjelpetilbud. Det finnes også egen informasjon for barn, unge og foresatte om hvor de kan få hjelp. 

Evaluering

Kontinuerlig evaluering og utvikling i arbeidet for barn og unge: Vi har utviklet gode system for utvikling og forbedring av tjenestene våre. Lean er innført som strategi i Gjesdal. Lean er en måte å tenke, prioritere og handle på. Vi skal utnytte ressursene for å skape mest mulig kvalitet i tjenestene, og samtidig skape et godt og utviklende arbeidsmiljø for ansatte. 

Eksempler på utvikling og forbedring:  

  • Systematisk arbeid med mål, strategier og tiltak i Masterplanarbeidet i kommunen
  • Alle virksomhetene benytter et felles kvalitets- og avvikssystem (Compilo) 
  • FIT (feedbackinformerte tjenester): Feedbackinformerte tjenester handler om systematisk tilbakemelding fra brukere, samt å endre og tilpasse tjenestene i tråd med tilbakemeldingene
  • Evaluering av kommunens tjenester er tema på personal- og foreldremøter 
  • Gjesdal kommune gjennomfører ulike brukerundersøkelser 
  • Evaluering skjer gjennom de enkelte virksomhetenes kompetanseplaner 
  • Evaluering skjer også gjennom budsjettarbeid og arbeid med årsrapport 

For å gi tilbakemeldinger til Gjesdal kommune, ta kontakt på post@gjesdal.kommune.no.

Kontakt

Monica Johansen Bjerkreim
Oppvekstkoordinator
E-post
Telefon 51 61 43 62
Mobil 90 40 31 93