Gjesdal kommune

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Du oppfordres til å ta kontakt med oss i Gjesdal kommune hvis du har spørsmål eller bekymring knyttet til barn og unges utvikling. Foresatte som er usikre på hvem de skal kontakte, kan snakke med ansatte på helsestasjon eller i barnehage/skole. De kan formidle kontakt med aktuelle instanser.

Film til barn og unge om hvor de kan få hjelp

Helsestasjon tlf. 51 61 44 90
Du ta opp spørsmål om barn og unges utvikling og foreldrerollen. Helsestasjonen gir råd og veiledning. Helsesykepleier er tilstede på skolene til faste tider. Helsestasjonen for ungdom er åpen en ettermiddag i uka.

Barnehage/skole
Ta raskt kontakt med ansatte i barnehage eller skole dersom du opplever at barnet ditt har vansker, eller du er urolig for noe. I samråd med foresatte, kan barnehagen og skolen samarbeide med ulike instanser.

Familiesenteret tlf. 90 41 06 51
For barn/ungdom fra 0 - 18 år og deres familier. Et tilbud til familier som har behov for mer oppfølging enn det som gis fra helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnehage og skole.

PPT 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal bidra til å sikre likeverdig opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Kontakt PPT dersom du opplever at barnet ditt har behov for tilpasset opplæring eller spesialpedagogisk hjelp i barnehagen eller skolen.

Fastlegen
Ved bekymring for barn og unges helse og utvikling, bestill time hos fastlege for vurdering og eventuell videre henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Barneverntjenesten tlf. 51 61 43 50
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller nødvendig utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten undersøker barns oppvekstforhold og kan sette inn hjelpetiltak og omsorgstiltak. Barn eller foreldre kan henvende seg til barnevernet for å søke hjelp. Ansatte i kommunen har plikt til å melde fra til barnevernet når de er bekymret for et barns situasjon. Også privatpersoner, f. eks. slektninger, naboer eller trenere kan henvende seg til barnevernet.

Politikontakt 
Trine Helland er politikontakt i Gjesdal. Du kan ta kontakt med henne på tlf. tlf. 400 21 152 eller e-post trine.helland@politiet.no. NB! Ved anmeldelse skal politivakten i Sandnes kontaktes på tlf. 02800. Les mer om politikontakten sin rolle. 

Tjeneste og koordineringskontoret (TKK) tlf. 51 61 42 00/ 51 61 44 71 
TKK er et forvaltningskontor som behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Eksempler på dette kan være støttekontakt, avlastning og koordineringshjelp. Ved TKK får du hjelp til søknader og informasjon om tjenestene. TKK har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning og veiledning av koordinator. 

Mestringssenheten
Mestringsenheten gir tjenester til mennesker som på grunn av psykisk lidelse eller rusmiddelmisbruk har redusert funksjonsnivå. Tilbudet innebefatter forebygging og tidlig innsats, oppfølging av lette, moderate og alvorlige lidelser, oppfølging i bolig og oppfølging av rusmisbrukere og deres pårørende.

Ambulant akutteam - Jæren DPS
Før eller siden kan livet bli tøft for alle. Akutteamet tilbyr rask, psykisk helsehjelp for de over 13 år.

Familievernkontor tlf. 51 53 81 50
Innbyggere i Gjesdal får tilbud fra Familievernkontoret i Sør-Rogaland. Familievernet tilbyr parterapi, familieterapi og samtaler med enkeltpersoner. Barn og unge kan bruke familievernet. Familievernkontoret utfører lovpålagt mekling ved samlivsbrudd for gifte og samboere, og foreldre som vil reise sak for domstol etter barneloven. Familievernkontoret har noe kontortid på Ålgård etter avtale. 

Barn og unges helsetjeneste: Samhandlingsforløp
Et kart over tjenestene for barn og unges psykiske helseplager.

Andre aktuelle samarbeidspartnere:
NAV Gjesdal tlf. 55 55 33 33
Oppfølgingstjenesten v/veileder i Gjesdal, Hedwig MKW Bogstad-Kvam tlf. 47792729
Oppvekstkoordinator/SLT-koordinator, Monica J. Bjerkreim tlf. 51 61 43 62 eller 904 03 193
BUP Bryne tlf. 51 51 25 02