Skoleskyss

Skoleskyss

Skoleskyss

Når kan du få skoleskyss?

Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn 4 km fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse er skyssgrensa 2 km.

Hvis du bor nærmere skolen enn disse avstandene, kan du likevel ha rett til skoleskyss dersom du:

  • har en særlig farlig eller vanskelig skolevei

  • er varig eller midlertidig funksjonshemmet

Hvem har ansvar for skoleskyssen?

Det er Rogaland fylkeskommune som har ansvar for å sørge for skyss for de elevene som har rett på det. Dette betyr:

  • Fylkeskommunen ved Rogaland kollektivtransport (Kolumbus) vurderer om skoleveien er særlig farlig eller vanskelig når avstanden er mindre enn 2 og 4 km. Det er kommunen som har ansvaret for skyssen dersom veien blir definert som særlig farlig eller vanskelig.

  • Kolumbus avgjør om gangavstanden mellom hjem og skole er minst 2 eller 4 km.

  • Kolumbus har også ansvaret for elever som har behov for skyss pga. nedsatt funksjonsevne.

Slik søker du

Søknad om skoleskyss. Ta kontakt med skolen der barnet ditt går.

Skyss for skolebarn som bor i to hjem

Ved delt bosted er hovedregelen at en elev har rett til skyss til begge hjem, om avstanden er mer enn 4 kilometer. Denne retten skal gjelde selv om det ene hjemmet ligger i en annen kommune, skolekrets eller annet fylke enn skolen der elev går.

For å gi rett til gratis skoleskyss må elevens opphold hos hver av foreldrene etter departementets syn være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning, ikke improviserte enkeltstående besøk utenfor avtalt eller rettslig fastsatt deling av tiden.

​​​​​​Fylkesmannen i Rogaland, publisert 01.08.2018, endret 09.05.2019

Kontakt

Ann Elin Lima
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 43 11