Gjesdal kommune

Skoleskyss

Skoleskyss

Informasjon om skoleskyss. 

Når kan du få skoleskyss?

Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn 4 km fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse er skyssgrensa 2 km.

Hvis du bor nærmere skolen enn disse avstandene, kan du likevel ha rett til skoleskyss dersom du

 • har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • Elever som har en farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uavhengig av hvor langt unna skolen de bor. Om veien er farlig eller vanskelig må vurderes både opp mot den enkelte eleven og veien i seg selv. 

   For å få rett til gratis skoleskyss må det være en særlig risiko. Dette betyr at trafikkutfordringene på veien er større enn det kan forventes at eleven mestrer.    

   Elever og foreldre skal bli informert om retten til skyss av skolen, men de må selv søke om skyss. Søknad skal sendes til skolen. Skolen videreformidler søknaden til skolekontoret, som behandler søknaden. Søknaden skal gjelde den konkrete eleven, og ikke en gruppe elever. 

 • er varig eller midlertidig funksjonshemmet

 

 • Friskoler
  • Retten til skyss for elever i friskoler er tilsvarende retten i offentlige skoler, jf. friskoleloven § 3-7. Unntaket er at retten bare gjelder innenfor kommunen for grunnskoleelever.  Dette vil gjelde uansett grunnen til skyssen. Hjemkommunen vil både fatte vedtak, dekke utgifter til skyss og administrere skyssen etter opplæringsloven § 13-4. 
Hvem har ansvar for skoleskyssen?

Det er Rogaland fylkeskommune som har ansvar for å sørge for skyss for de elevene som har rett på det. Dette betyr:

 • Fylkeskommunen ved Rogaland kollektivtransport (Kolumbus) vurderer om skoleveien er særlig farlig eller vanskelig når avstanden er mindre enn 2 og 4 km. Det er kommunen som har ansvaret for skyssen dersom veien blir definert som særlig farlig eller vanskelig.

 • Kolumbus avgjør om gangavstanden mellom hjem og skole er minst 2 eller 4 km.

 • Kolumbus har også ansvaret for elever som har behov for skyss pga. nedsatt funksjonsevne.

Slik søker du

Søknad om skoleskyss. Ta kontakt med skolen der barnet ditt går.

Farlig eller vanskelig skolevei (kommunen har ansvaret)

For å få rett til gratis skoleskyss må det være en særlig risiko. Dette betyr at trafikkutfordringene på veien er større enn det kan forventes at eleven mestrer.    

Foreldrene må selv søke om skyss. 

Søknad skal sendes til skolen. Skolen videresender søknaden til skolekontoret som behandler søknaden. Søknaden skal gjelde den konkrete eleven, og ikke en gruppe elever. 

Elever med midlertidig skade eller sykdom, som har behov for skyss, har rett til gratis skyss:

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for skyss til og fra skolen. 

Skolen hjelper til med søknaden.

Elever med funksjonshemninger, som har behov for skyss, har rett til gratis skyss

 • mellom hjem og skole
 • til og fra skolefritidsordningen
 • dersom de har behov for å reise hjem før skoledagen er over

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for skyss til og fra skolen. 

Skolen hjelper til med søknaden.

Skyss for skolebarn som bor i to hjem

Ved delt bosted er hovedregelen at en elev har rett til skyss til begge hjem, om avstanden er mer enn 4 kilometer. Denne retten skal gjelde selv om det ene hjemmet ligger i en annen kommune, skolekrets eller annet fylke enn skolen der elev går.

For å gi rett til gratis skoleskyss må elevens opphold hos hver av foreldrene etter departementets syn være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning, ikke improviserte enkeltstående besøk utenfor avtalt eller rettslig fastsatt deling av tiden.

​​​​​​Fylkesmannen i Rogaland, publisert 01.08.2018, endret 09.05.2019

Kontakt

Ann Elin Lima
Saksbehandler
E-post
Telefon 41 43 15 40
Mobil 41 43 15 40