Gjesdal kommune

Folkehelse

Folkehelse

Innbyggerne i Gjesdal er kommunens viktigste ressurs! Folkehelsen i kommunen er summen av innbyggernes helse og trivsel. 

Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for at alle innbyggere kan delta i samfunnet og leve meningsfulle liv. I folkehelsearbeidet jobber vi med å oppnå to mål: 

  1. Bedre helsetilstanden i befolkningen
  2. Redusere sosial ulikhet

Kommunens folkehelsearbeid foregår først og fremst i de sektorene der vi kan påvirke flest mulig innbyggere på tidligst mulig stadium i livet. 

I Gjesdal jobber vi kunnskapsbasert

Når vi prioriterer hvordan vi skal bruke ressursene våre er det gjort basert på en rekke politisk vedtatte planer og strategier. Disse fastslår målsettinger og tiltak, som er basert på et overordna kunnskapsgrunnlag om helsetilstanden i Gjesdal kommune. Kunnskapsgrunnlaget viser også fram hva som påvirker helsetilstanden i kommunen. Det er samlet i et dokument som heter Utviklingstrekk. 

Utviklingstrekk 2023

Plan- og byggesaksbehandling

Plan- og byggesaker er kommunens førstelinje i folkehelsearbeidet: Når vi planlegger og bygger de fysiske omgivelsene i våre legger vi grunnlaget for hvor lett det er for folk å delta i samfunnet, og for alle innbyggernes trivsel. Det handler grunnleggende sett om å sikre trygg og sikker infrastruktur for alle innbyggere (vei, vann, avløp , strøm og internett). Videre handler det om å sikre at alle har en god plass å bo, i bomiljø som fremmer trivsel og deltakelse i samfunnet og der alle har god tilgjengelighet til dagligdagse funksjoner som arbeidsplasser, dagligvarer, rekreasjonsområder, kollektivtransport og andre tjenester. Offentlige funksjoner som barnehager, skoler og helsetjenester, samt tilgang til natur, er også nødvendig å ivareta. Det er vesentlig for kommunens folkehelsearbeid at plan- og byggesaksbehandlingen er bevisste sin påvirkning på innbyggernes helse og livskvalitet. 

Barnehager, skoler og andre tjenester for barn og familier

Den desidert største påvirkningen på enkeltmenneskers liv skjer i de 1 000 første dagene etter unnfangelsen. I svangerskapet og de to første leveårene utvikles livet enormt fort, og disse årene legger grunnlaget for resten av levetiden til den enkelte. Den innsatsen vi gjør for innbyggerne i dette stadiet av livet er derfor den investeringen vi får best utbytte av. 

Kommunens ressurser får best utbytte jo tidligere i innbyggernes liv vi retter den, og jo flere vi når med den samme innsatsen. I Gjesdal kommune har vi svært høy barnehagedekning. Gjennom barnehagene og skolene påvirker vi samtlige innbyggere på et tidlig stadium i livene deres. Å utvikle barnehager og skoler med høy kvalitet, der vi retter størsteparten av innsatsen mot universelle tiltak som gagner alle, er derfor en sentral strategi i kommunens folkehelsearbeid. 

Helsetjenestene 

Kommunens helsetjeneste jobber med å “reparere” enkeltpersoner når noe med helsen skranter. Kommunens helsetjeneste står for kun en liten del av folkehelsearbeidet vårt. Jo mer vi lykkes med folkehelsearbeidet vårt, jo mindre press legger vi på helsetjenestene. 

Samtidig har helsetjenestene en viktig rolle med å jobbe med forebygging, og med å hjelpe innbyggerne med å i størst mulig grad greie seg selv i sin egen bolig lengst mulig. 

Helsetjenestene har også viktig kompetanse og gode virkemidler for å jobbe med befolkningsretta forebyggende tiltak. 

Tverrfaglig folkehelsegruppe

Folkehelsearbeid handler om å jobbe tverrfaglig og overordna. I Gjesdal kommune er det en tverrfaglig folkehelsegruppe som koordinerer arbeidet. Gruppa består av: 

  • Folkehelsekoordinator Tore Glette-Iversen (representerer tjenesteområdet kultur og samfunn)
  • Kommuneoverlege Nina Ihle Hadland
  • Oppvekstkoordinator Monica Johansen Bjerkreim (representerer tjenesteområdet oppvekst)
  • Representant for tjenesteområdet helse og velferd: Gølin Tveit