Gjesdal kommune

Klage på vedtak eller tjenesten som gis

Klage på vedtak eller tjenesten som gis

Dersom du mener at helse- eller omsorgstjenesten har truffet en avgjørelse der du ikke har fått oppfylt dine rettigheter, kan du klage på avgjørelsen.

Hovedanbefalingen er klage og uønskede hendelser tas opp direkte med dem som har levert helse og omsorgstjenesten, eller der vedtaket er fattet.

Dersom du er nærmeste pårørende til pasient eller bruker, eller annen pårørende, og som mener ikke å ha fått oppfylt dine egne rettigheter som pårørende, kan du klage på ikke å ha fått dem.

Dersom du mener at tjenestene som gis ikke er gode nok, kan du klage.

Helsetilsynet  og helsenorge.no har sider med informasjon om rettighetene befolkningen har til å få sosiale tjenester, barneverntjenester og helse- og omsorgstjenester, og om hvordan du kan klage når rettighetene ikke blir oppfylt.

Hvordan klager jeg?

Du kan klage på vedtaket innen 4 uker. Vi ønsker fortrinnsvis klage skriftlig via klageskjema (PDF, 105 kB), men du kan også klage muntlig til Tjeneste og koordineringskontoret. Tjeneste og koordineringskontoret kan hjelpe deg å formulere klagen dersom du ønsker det.

Dersom du ønsker å klage på utførelsen av tjenesten kan du klage via klageskjema (PDF, 105 kB), eller ta kontakt med avdelingsleder i den aktuelle avdelingen.

Hvordan behandles klagen?

Klage på vedtak blir behandlet av Tjeneste og koordineringskontoret (TKK). Dersom TKK mener at vedtaket er rett, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

Klage på hvordan tjenesten utføres behandles i avdelingen som gir tjenesten.

Hvilke andre steder kan jeg klage eller varsle?

Statsforvalteren

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage. Loven skal sikre at alle gis tilgang på nødvendige helsetjenester og at disse er av forsvarlig kvalitet. Du kan også klage på at helsepersonell gir utilstrekkelig eller gal informasjon, at helsepersonell bryter taushetsplikten eller ulovlig bruk av tvang overfor pasienter. Mer informasjon finnes på statsforvalteren.no

Varslerordningen for dødsfall og svært alvorlige hendelser

Pasient, bruker eller nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av ytelse av helse- og omsorgstjenester, eller ved at en pasient eller bruker skader en annen. Adgangen til å varsle gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko. Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har, varslingsplikt om samme type hendelser. Varslene skal sendes til Statens helsetilsyn som innhenter informasjon og avgjør om det er grunnlag for videre tilsyn i saken. Mer informasjon finnes på helsetilsynet.no

Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenester (Ukom)

Undersøkelseskommisjonen er en uavhengig statlig virksomhet og som kan undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten i Norge. Formålet med undersøkelsene er å kartlegge hva som skjedde, og påvise bakenforliggende årsaker til hendelsen. Slik kunnskap vil bidra til læring og endring slik at nye alvorlige hendelser kan forebygges. Mer informasjon finnes på ukom.no

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning behandler økonomiske erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helse- og omsorgstjenesten. Mer informasjon finnes på npe.np

Hvem kan hjelpe meg med å klage eller varsle?

Pasient og brukerombudet

 Det er 15 pasient- og brukerombudskontor fordelt over hele landet. Ansatte ved ombudskontorene svarer på spørsmål om hvilke rettigheter pasienter, brukere og pårørende har. Pasient- og brukerombudet bistår i klagesaker og deltar også i dialogmøter mellom pasienter, brukere og helsetjenestene, både de kommunale og på spesialistnivå. Du kan kontakte ombudskontorene både via e-post, telefon eller brev. Mer informasjon om ordningen finner du på helsenorge.no

Pasient og brukerorganisasjoner

Det er mange pasient- og brukerorganisasjoner som hjelper medlemmer og andre med veiledning og klageformulering. Det finnes blant annet en oversikt over disse på profesjon.no

Kontakt

Tjeneste- og koordineringskontoret
Ole Nielsensvei 11, 3. etasje inngang gjennom Norwegian Outlet
E-post
Telefon 51 61 42 00

Telefonnummeret er til Gjesdal kommunes sentralbord. 

Postadresse:
Tjeneste- og koordineringskontoret

Rettedalen 1

4330 Ålgård

Snarvei til søknadsskjema skjema for helse og omsorgstjenester (DOCX, 42 kB)