Gjesdal kommune

Priser og stipend

Priser og stipend

Gjesdal kommune deler ut ulike stipender og priser. Se under for mer informasjon.

Norgesmestere og medaljevinnere i VM, OL og nordisk mesterskap

Det gis en oppmerksomhet fra kommunen til personer eller lag som er norgesmester i et offisielt NM. Likeledes til personer som har tatt medaljer i VM, OL eller nordisk mesterskap.

Gjelder for juniorer (året personene fyller 16 år), seniorer og veteraner.

Aldersbestemte klasser yngre enn junior kommer ikke inn under ordningen.

Individuelle utøvere får påskjønnelsen fra kommunen de bor i, selv om utøveren representerer et lag som er registrert i en annen kommune.

I et lag får alle utøverne påskjønnelse i den kommunen hvor laget er registrert.
Det kan også gis en oppmerksomhet til personer eller lag som har oppnådd internasjonal anerkjennelse for offisielle (nasjonale/internasjonale) allmennkulturelle prestasjoner.

Hederstegn blir delt ut 1. januar på Veveriet.

NOMINASJON
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere utøvere. Nominasjon sendes inn via digital skjema innen 1. desember.

Digitalt skjema for nominering av utøvere.

Kulturpris

Gjesdal kommunes kulturpris kan deles ut til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en stor innsats på kunst- og kulturfeltet.

Prisen består av statuetten ”Heiagjeteren” av Liv Godin.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

NOMINASJON
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere. Nominasjon sendes inn via digital skjema innen 12. november.

Digitalt skjema for nominering av kulturpris

Kultur- og idrettsstipend

Gjesdal kommune deler ut kultur- og idrettsstipend som har som formål å løfte fram talenter og stimulere til fortsatt innsats og aktivitet innen kunst, kultur og idrett. Kultur- og idrettsstipendet deles ut hvert år så lenge det stilles midler til disposisjon og forutsatt at det er søkere.

Kultur- og idrettsstipendet kan søkes både av profesjonelle utøvere som lever av virksomheten og amatører. Stipendet skal brukes til ulike tiltak som kan gi impulser, inspirasjon eller kunnskap til videre utvikling.

Dersom det er flere søkere kan stipendet deles. I vurderingen av kandidatene skal da følgende kriterier vektlegges i prioritert rekkefølge: talent, plan for bruk av stipendet og målsetting for videre utvikling.

Søknad om kulturstipend skal inneholde følgende: Informasjon om søkerens talent, plan for hvordan stipendet skal brukes og en beskrivelse av målsettingene for videre utvikling.

Mottakeren av stipendet må, innen 12 måneder, gi en kort tilbakemelding til kulturkontoret på hvordan stipendet er brukt.

NOMINASJON
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere. Nominasjon sendes inn via digital skjema innen 12. november.

Digitalt skjema for nominering til kultur- og idrettsstipend

Frivilligpris

Frivilligprisen deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en spesiell frivillig innsats i lokalmiljøet.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

Prisen består av et arbeid fra en lokal kunstner.

Nominasjon
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere. Nominasjon sendes inn via digital skjema innen 12. november.

Link til digitalt skjema for nominasjon til frivilligpris

Gjesdalprofilen

Gjesdalprofilen kan tildeles personer, lag, organisasjoner og bedrifter som har profilert Gjesdal kommune på en unik måte i inn- og utland.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. . Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

Prisen består av et arbeid fra en lokal kunstner.

NOMINASJON
Nominasjon sendes inn via digitalt skjema innen 12. november.

Link til digitalt skjema for nominasjon til Gjesdalprofilen

Dugnadsstatuetten

Dugnadsstatuetten kan deles ut til lag eller organisasjoner i kommunen som har gjennomført større dugnadsprosjekt i Gjesdal kommune.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

Prisen består av statuetten ”Vi løfter i flokk” av Kari Vedø Fossdal.

NOMINASJON
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere. Nominasjon sendes inn via digitalt skjema innen 12. november.

Link til digitalt skjema for nominasjon til Dugnadsstatuetten.

Ungdomsmidler Gjesdal
Fra og med 2021 skal Ungdomsrådet i Gjesdal fordele 25 000 kr til arrangementer for ungdom i vår kommune. Disse midlene kan hvem som helst søke om så lenge det er til nytte for ungdom mellom 13 og 20 år.
 
Søk om midler til pizza til fotballkampen!
Søk om midler til et arrangement!
Søk om midler til alt du kan tenke på!
SÅ LENGE DET ER TIL UNGDOM!
 
For mer informasjon ta kontakt med Marta Larsen Garvik
MGarvik@elev.rogfk.no / 468 45 965
 
 
Byggeskikkprisen

Statutter for byggeskikkprisen – vedtatt UKS 30.08.23

1. Hva er byggeskikkprisen?

Prisen er en hederspris for byggverk, bygde omgivelser og uteanlegg som gjennom utførelse, materialvalg og plangrep bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken i kommunen.

Prisen består av plakett, diplom og kunsthåndverk/ kunstverk.

2. Formål:

Prisen skal bidra til å motivere og medvirke til økt forståelse for verdien av god byggeskikk i Gjesdal kommune, og skal påskjønne arbeider i den forbindelse.

3. Hvem kan få prisen?

Prisen kan gis til tiltakshavere/eiere av som nybygg, tilbygg/påbygg eller gjennomførte rehabiliteringsarbeider som på en forbilledlig måte er tilpasset, står i positiv kontrast til omkringliggende bygningsmiljø og/eller natur- og kulturlandskap.

Prisen kan også gis til uteanlegg og andre tiltak som eksempelvis parker, hager og plasser, samt tiltak som ivaretar viktige natur, miljø – og klimahensyn.

Ved tildelingen skal universell utforming og kvalitet i materialbruk vektlegges, det skal også legges vekt på om tiltakshaveren/eieren har latt eksisterende bygninger og opprinnelig terreng på tomta påvirke tiltakets utforming på en funksjonell, naturlig og estetisk måte.

Prisen kan tildeles enkeltbygg/ anlegg eller grupper av bygg og anlegg.

Kandidatene må ligge i Gjesdal kommune og være ferdigstilt de siste 10 årene.

4. Hvem kan foreslå kandidater?

Alle kan foreslå kandidater. Forslag må være skriftlig og grunngitt. Frist for å komme med forslag blir annonsert.

5. Jury og tildeling:

Jury er Utvalg for kultur og samfunn. Sekretær for byggeskikkprisen er en fagperson fra tjenesteområde kultur og samfunn. Denne utpekes av kommunalsjef.

I forbindelse med tildeling av prisen, utarbeider sekretær oversikt over foreslåtte kandidater, med forslag til hvilken av kandidatene prisen skal tildeles. Forslaget legges frem i årets siste møte i Utvalg for kultur og samfunn. Saken skal unntas offentligheten.

Prisen kan tildeles en gang hvert år, men det skal legges fram sak for Utvalg for kultur og samfunn hvert år. Utdeling foretas 1. nyttårsdag eller på det tidspunkt Utvalg for kultur og samfunn bestemmer.

For å fremme forslag til kandidater til byggeskikkprisen: send tekst som beskriver prosjektet, og maks 6 bilder til post@gjesdal.kommune.no innen 15. oktober. Meldingen markeres: "Byggeskikkprisen". 

Kontakt

Jane Merete Jonassen
Leder
E-post
Telefon 51 61 42 91
Mobil 40 45 47 53
leder kulturavdelingen