Gjesdal kommune

Søk tilskudd

Søk tilskudd

Det finnes forskjellige type støtteordninger. Se under for mer informasjon.

Kulturmidler

Hva er kulturmidler?

Kulturmidlene består av drifts- og investeringsstøtte som deles inn i fem kategorier:
1. sang og musikk
2. idrett
3. forsamlingshus
4. vellag
5. barne- og ungdomsarbeid.

De fleste organisasjoner kan søke støtte i kun én kategori.

Hvem kan søke kulturmidler?

Alle lag og foreninger som er registrert i kommunen kan søke drifts- og investeringsstøtte.

Følgende lag kan ikke få driftsmidler:
1. Lag som primært ivaretar private interesser
2. Lag med utelukkende medlemmer over 20 år
3. Politiske ungdomsorganisasjoner

Det kan gjøres unntak for lag og foreninger som ikke er registrert i kommunen, men som driver helt spesielle aktiviteter med få medlemmer i hver kommune. Ta kontakt med oss hvis det gjelder deres lag.

Hvordan søker vi kulturmidler?

Søknaden er via digital søknadsskjema. Skjemaet åpnes tidlig i mars. Søknadsfristen er 1. april. Vennligst les retningslinjer før du starter søknaden.

Link til retningslinjer

Link til søknadsskjema

Hvordan hever investeringsmidler?

For å få utbetalt investeringsmidler må det sendes inn faktura, kvittering eller ordrebekreftelse til Postmottak@gjesdal.kommune.no innen 1. september

Midlene kan kun brukes til innvilget investeringer og ikke noe annet. Eneste unntak er innkjøp av instrument av korps.

 

Tilskudd til arrangement prosjekt og tiltak

Tilskudd til arrangement, prosjekter og tiltak.
Det kan gis støtte til konserter, forestillinger og andre arrangement som er åpne for alle og annonseres deretter. Det kan også gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å utvikle kultur- og fritidsfeltet. Lag og foreninger, grupper, enkeltkunstnere og utøvere kan søke tilskudd.
Vi prioriterer:
 • Kunst- og kulturarrangement av høy kvalitet
 • Arrangement og tiltak for barn og unge
 • Arrangement og tiltak som bygger opp om Friluftskommunen Gjesdal
 • Arrangement og tiltak som initieres og gjennomføres av ungdom
 • Arrangement og tiltak som fremmer inkludering
Søknaden skal inneholde:
 • Beskrivelse av arrangement
 • Budsjett
Støtte gis ut ifra et faglig skjønn og beregnes med utgangspunkt i godkjente kostnader, som for eksempel:
 • Honorar, reise og opphold for artister
 • Utgifter til dirigent, instruktør eller annet knyttet til selve arrangementet/tiltaket
 • Leie av lokaler
 • Utstyr
 • Transport av utstyr
 • Markedsføringsutgifter
 • Lønn til teknisk hjelpepersonale
Beregning:
 • Det gis ikke tilskudd til arrangement, prosjekter og tiltak med en kostnadsrammene under kr. 20 000. Det kan gjøres unntak for initiativer som kommer fra ungdom eller andre spesielle grupper.
 • For arrangement gis det som hovedregel en underskuddsgaranti, men i spesielle tilfeller kan også det gis direkte tilskudd.
 • Vi kan dekke inntil 30% av underskuddet, opptil kr. 10 000.
 • Når det gis direkte tilskudd til arrangement, prosjekter og tiltak, kan dette være på inntil 50% av godkjente kostnader.
Annet:
 • Alle som innvilges støtte plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Gjesdal kommune.
 • Utbetaling skjer etter at rapport og regnskap er innsendt, senest 2 måneder etter arrangementsdato og innen årets slutt.
 • Arrangement og tiltak må være åpne for alle og være politisk nøytrale og livssynsnøytrale for å få tilskudd.
 • Det gis ikke tilskudd til arrangement med alkoholservering.
 • Kulturavdelingen behandler søknader en gang per måned.

Link til retningslinjer 

Link til søknadsskjema

 

Oppstartstøtte

Oppstartstøtte for lag og foreninger
Oppstart av nye lag og foreninger kan støttes med inntil kr. 3.000,-.
Tilskuddet skal dekke en del av de utgifter laget har i forbindelse med etablering av sin virksomhet og beregnes etter antall medlemmer under 20 år.
Oppstartstilskudd for vellag regnes ut fra antall husstander.
For å få starttilskudd må det foreligge referat fra stiftelsesmøte, antall medlemmer under 20 år og egen bankkonto for laget.
Hvem kan få oppstartstøtte?

Alle lag og foreninger som blir registret i kommunen kan søke om oppstartstøtte.
Det gis ikke støtte til lag og foreninger som primært ivaretar private interesser, har utelukkende medlemmer over 20 år, eller er politiske ungdoms organisasjoner.

Hva er søknadsfristen?
Søknader kan sendes hele året og senest 6 måneder etter at laget er stiftet. Det er ikke mulig å søke oppstartstøtte og driftsstøtte i det samme år.

Hvordan søker?
Søknad er via digital søknadsskjema. Link til søknadsskjema

 

Spillemidler

Spillemidler - hvem kan få støtte?

Idrettslag og andre lag og foreninger registrert i Gjesdal kommune kan søke om spillemidler til idrett- og nærmiljøanlegg.

Anleggene det søkes støtte til, må også være teknisk godkjent innen 1. oktober. Kommunen kan gi noe støtte til nærmiljøanlegg.
Ta kontakt med kulturleder før dere setter i gang med søknaden.

Hva trenger jeg for å søke?

Søknadene krever kostnadsoverslag, finansieringsplan, teknisk godkjenning, tomt, oversikt over dugnadsinnsats og driftsplaner. Start derfor planlegging i god tid.

Hvordan søker jeg?

Søknaden er via digital søknadsskjema på Idrettsanlegg.no

Det finnes viktige informasjon og publikasjoner for søkere på samme sted.
"Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" er en viktig dokument som skal leses før søker setter i gang.

Hva er fristen?

Fristen er 1. oktober hvert år.

Hva med om jeg ønsker å søker om støtte til utstyr?

Søknader om spillemidler til utstyr sendes særforbundet som laget er tilsluttet.

 

Bufdir - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Hva slags støtteordning er det?

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge er en støtteordning der man kan søke støtte til prosjekter som er med på å dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Støtteordningen forvaltes av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

For mer informasjon se til bufdirs egne nettsider.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Søknad om tilskudd sendes gjennom Bufdirs søknadsportal. Portalen pleier åpnes i løpet av november.

For mer informasjon se til bufdirs egne nettsider.

Når kan man søke og når er søknadsfristen?

Bufdir pleier utlyse støtteordningen om høsten rundt november med søknadsfrist i desember. Gjesdal kommune har forpliktet seg til å kunngjøre tilskuddsordningen via lokale kanaler. Det skjer i god tid før søknadsfristen.

I 2020 er søknadsfristen 4.desember.

Hvem behandler søknadene?

Gjesdal kommune ved kommunestyret rangerer søknadene som kommer inn. Deretter behandles søknadene av Bufdir fortløpende.

For mer informasjon se til bufdirs egne nettsider.

 

Har støtteordningen en kontaktperson jeg kan henvende meg til?

Kulturavdelingen ved kulturmedarbeider Aslak Moen er kommunens kontaktperson når det gjelder denne tilskuddsordningen.

Han kan nås på epostadresse aslak.moen@gjesdal.kommune.no.

Strømstøtte til lag og foreninger

Har dere strømstøtte til lag og foreninger?

1.Etter søknad gis det 20 øre pr kWt i kommunal strømstøtte til lag, foreninger og 
kirkebygg i perioden april 2022 – des 2022.
2. Det kan innen 16. november 2022 søkes om tilskudd for perioden april til september, og 
innen 31. januar 2023 for perioden oktober til desember.
3. Det tas sikte på å evaluere støtten i løpet av oktober 2022, og vurdere videreføring av 
ordningen i 2023 i forbindelse med Handlings- og økonomiplanen for 2023-2026. 
4. Tilskuddet i 2022 finansieres med økte inntekter fra salg av konsesjonskraft i 2022.

Hvordan søker vi strømstøtte?

Send kopi av strømregninger for perioden det søkes om, til regnskapsavdelingen@gjesdal.kommune.no
Merk e-posten med ”strømstøtte lag og foreninger”.