Søk tilskudd

Søk tilskudd

Det finnes forskjellige type støtteordninger. Se under for mer informasjon.

Kulturmidler

Kulturmidler

Kulturmidlene består av drifts- og investeringsstøtte som deles inn i fem kategorier:
1. sang og musikk
2. idrett
3. forsamlingshus
4. vellag
5. barne- og ungdomsarbeid.

De fleste organisasjoner kan søke støtte i kun én kategori.

Hvem kan søke kulturmidler?

Alle lag og foreninger som er registrert i kommunen kan søke drifts- og investeringsstøtte.

Følgende lag kan ikke få driftsmidler:
1. Lag som primært ivaretar private interesser
2. Lag med utelukkende medlemmer over 20 år
3. Politiske ungdomsorganisasjoner

Det kan gjøres unntak for lag og foreninger som ikke er registrert i kommunen, men som driver helt spesielle aktiviteter med få medlemmer i hver kommune. Ta kontakt med oss hvis det gjelder deres lag.

Hvordan søker vi kulturmidler?

Søknaden er via digital søknadsskjema. Skjemaet åpnes etter politisk godkjenning, rundt slutten av februar. Søknadsfristen er i år satt til 1. april. Vennligst les retningslinjer før du starter søknaden.

Link til retningslinjer. (PDF, 813 kB)

Link til søknadskjema.

Hvordan hever investeringsmidler?

For å få utbetalt investeringsmidler må det sendes inn faktura, kvittering eller ordrebekreftelse til Postmottak@gjesdal.kommune.no innen 1. oktober

Midlene kan kun brukes til innvilget investeringer og ikke noe annet. Eneste unntak er innkjøp av instrument av korps.

 

Tilskudd til arrangement prosjekt og tiltak

Tilskudd til arrangement, prosjekter og tiltak innen kunst, kultur og friluftsliv.

Det kan gis støtte til konserter, forestillinger og andre arrangement som er åpne for alle
og annonseres deretter. Det kan også gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å
utvikle kultur- og fritidsfeltet. Lag og foreninger, grupper, enkeltkunstnere og utøvere kan
søke tilskudd.

Vi prioriterer:

  • Kunst- og kulturarrangement av høy kvalitet
  • Arrangement og tiltak for barn og unge
  • Arrangement og tiltak som bygger opp om Friluftskommunen Gjesdal
  • Arrangement og tiltak som initieres og gjennomføres av ungdom
  • Arrangement og tiltak som fremmer inkludering

Link til retningslinjer.

Søknadskjemaet åpnes etter politisk godkjenning, rundt slutten av februar.

Hvem kan få støtte?

Lag og foreninger, grupper, enkeltkunstnere og utøvere og kan søke denne tilskudd.

Link til søknadsskjema.

Hva er søknadsfristen?

Søknadsfristene er 1. februar, 1. mai og 1. september

Oppstartstøtte

Oppstartstøtte for lag og foreninger
Oppstart av nye lag og foreninger kan støttes med inntil kr. 3.000,-.
 
Tilskuddet skal dekke en del av de utgifter laget har i forbindelse med etablering av sin virksomhet og beregnes etter antall medlemmer under 20 år.
 
Oppstartstilskudd for vellag regnes ut fra antall husstander.
 
For å få starttilskudd må det foreligge referat fra stiftelsesmøte, antall medlemmer under 20 år og egen bankkonto for laget.
Hvem kan få støtte?

Alle lag og foreninger som blir registret i kommunen kan søke om oppstartstøtte.

Det gis ikke støtte til lag og foreninger som primært ivaretar private interesser, har utelukkende medlemmer over 20 år, eller er politiske ungdoms organisasjoner.

Hva er søknadsfrist for oppstartstilskudd?

Søknader kan sendes hele året og senest 6 måneder etter at laget er stiftet.

Det er ikke mulig å søke oppstartstøtte og driftsstøtte i det samme år.

Hvordan søker jeg oppstartsstøtte?

Søknad er via digital søknadsskjema.

Link til søknadsskjema

Spillemidler

Spillemidler - hvem kan få støtte?

Idrettslag og andre lag og foreninger registrert i Gjesdal kommune kan søke om spillemidler til idrett- og nærmiljøanlegg.

Anleggene det søkes støtte til, må også være teknisk godkjent innen 1. oktober. Kommunen kan gi noe støtte til nærmiljøanlegg.
Ta kontakt med kulturleder før dere setter i gang med søknaden.

Hva trenger jeg for å søke?

Søknadene krever kostnadsoverslag, finansieringsplan, teknisk godkjenning, tomt, oversikt over dugnadsinnsats og driftsplaner. Start derfor planlegging i god tid.

Hvordan søker jeg?

Søknaden er via digital søknadsskjema på Idrettsanlegg.no

Det finnes viktige informasjon og publikasjoner for søkere på samme sted.
"Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" er en viktig dokument som skal leses før søker setter i gang.

Hva er fristen?

Fristen er 1. oktober hvert år.

Hva med om jeg ønsker å søker om støtte til utstyr?

Søknader om spillemidler til utstyr sendes særforbundet som laget er tilsluttet.

 

Bufdir - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Hva slags støtteordning er det?

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge er en støtteordning der man kan søke støtte til prosjekter som er med på å dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Støtteordningen forvaltes av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

For mer informasjon se til bufdirs egne nettsider.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Søknad om tilskudd sendes gjennom Bufdirs søknadsportal. Portalen pleier åpnes i løpet av november.

For mer informasjon se til bufdirs egne nettsider.

Når kan man søke og når er søknadsfristen?

Bufdir pleier utlyse støtteordningen om høsten rundt november med søknadsfrist i desember. Gjesdal kommune har forpliktet seg til å kunngjøre tilskuddsordningen via lokale kanaler. Det skjer i god tid før søknadsfristen.

I 2020 er søknadsfristen 4.desember.

Hvem behandler søknadene?

Gjesdal kommune ved kommunestyret rangerer søknadene som kommer inn. Deretter behandles søknadene av Bufdir fortløpende.

For mer informasjon se til bufdirs egne nettsider.

 

Har støtteordningen en kontaktperson jeg kan henvende meg til?

Kulturavdelingen ved kulturmedarbeider Aslak Moen er kommunens kontaktperson når det gjelder denne tilskuddsordningen.

Han kan nås på epostadresse aslak.moen@gjesdal.kommune.no.