Gjesdal kommune

Søk tilskudd

Søk tilskudd

Det finnes forskjellige type støtteordninger. Se under for mer informasjon.

Kulturmidler

Hva er kulturmidler?

Kulturmidlene består av drifts- og investeringsstøtte som deles inn i fem kategorier:
1. sang og musikk
2. idrett
3. forsamlingshus
4. vellag
5. barne- og ungdomsarbeid.

De fleste organisasjoner kan søke støtte i kun én kategori.

Hvem kan søke kulturmidler?

Alle lag og foreninger som er registrert i kommunen kan søke drifts- og investeringsstøtte. Laget må være registret i Friskus.

Følgende lag kan ikke få driftsmidler:
1. Lag som primært ivaretar private interesser
2. Lag med utelukkende medlemmer over 20 år
3. Politiske ungdomsorganisasjoner

Det kan gjøres unntak for lag og foreninger som ikke er registrert i kommunen, men som driver helt spesielle aktiviteter med få medlemmer i hver kommune. Ta kontakt med oss hvis det gjelder deres lag.

Hvordan søker vi kulturmidler?

Søknaden er via digital søknadsskjema. Skjemaet åpnes tidlig i mars. Søknadsfristen er 1. april. 

Vennligst les retningslinjer før du starter søknaden.

Sjekk først at ditt lag eller foreninger er registret i Friskus. Hvis ikke, må dere registrere dere der først. 

Link til retningslinjer

Link til søknadsskjema (åpnes i mars, stenges 1. april)

Hvordan hever investeringsmidler?

For å få utbetalt investeringsmidler må det sendes inn faktura, kvittering eller ordrebekreftelse til Postmottak@gjesdal.kommune.no innen 1. september

Midlene kan kun brukes til innvilget investeringer og ikke noe annet. Eneste unntak er innkjøp av instrument av korps.

 

Tilskudd til arrangement prosjekt og tiltak

Tilskudd til arrangement, prosjekter og tiltak.

Det kan gis støtte til konserter, forestillinger og andre arrangement som er åpne for alle og annonseres deretter. Det kan også gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å utvikle kultur- og fritidsfeltet. Lag og foreninger, grupper, enkeltkunstnere og utøvere kan søke tilskudd.
Vi prioriterer:

 • Kunst- og kulturarrangement av høy kvalitet
 • Arrangement og tiltak for barn og unge
 • Arrangement og tiltak som bygger opp om Friluftskommunen Gjesdal
 • Arrangement og tiltak som initieres og gjennomføres av ungdom
 • Arrangement og tiltak som fremmer inkludering

Søknaden skal inneholde:

 • Beskrivelse av arrangement
 • Budsjett

Støtte gis ut ifra et faglig skjønn og beregnes med utgangspunkt i godkjente kostnader, som for eksempel:

 • Honorar, reise og opphold for artister
 • Utgifter til dirigent, instruktør eller annet knyttet til selve arrangementet/tiltaket
 • Leie av lokaler
 • Utstyr
 • Transport av utstyr
 • Markedsføringsutgifter
 • Lønn til teknisk hjelpepersonale

Beregning:

 • Det gis ikke tilskudd til arrangement, prosjekter og tiltak med en kostnadsrammene under kr. 20 000. Det kan gjøres unntak for initiativer som kommer fra ungdom eller andre spesielle grupper.
 • For arrangement gis det som hovedregel en underskuddsgaranti, men i spesielle tilfeller kan også det gis direkte tilskudd.
 • Vi kan dekke inntil 30% av underskuddet, opptil kr. 10 000.
 • Når det gis direkte tilskudd til arrangement, prosjekter og tiltak, kan dette være på inntil 50% av godkjente kostnader.

Annet:

 • Alle som innvilges støtte plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Gjesdal kommune.
 • Utbetaling skjer etter at rapport og regnskap er innsendt, senest 2 måneder etter arrangementsdato og innen årets slutt.
 • Arrangement og tiltak må være åpne for alle og være politisk nøytrale og livssynsnøytrale for å få tilskudd.
 • Det gis ikke tilskudd til arrangement med alkoholservering.
 • Kulturavdelingen behandler søknader en gang per måned.
 • Siste dato en kan søke i året er 1. oktober

Link til retningslinjer 

Link til søknadsskjema (åpnes 1. mars og stenges 1. oktober)

 

Oppstartstøtte

Oppstartstøtte for lag og foreninger
Oppstart av nye lag og foreninger kan støttes med inntil kr. 3.000,-.
Tilskuddet skal dekke en del av de utgifter laget har i forbindelse med etablering av sin virksomhet og beregnes etter antall medlemmer under 20 år.
Oppstartstilskudd for vellag regnes ut fra antall husstander.
For å få starttilskudd må det foreligge referat fra stiftelsesmøte, antall medlemmer under 20 år og egen bankkonto for laget.
Hvem kan få oppstartstøtte?

Alle lag og foreninger som blir registret i kommunen kan søke om oppstartstøtte.
Det gis ikke støtte til lag og foreninger som primært ivaretar private interesser, har utelukkende medlemmer over 20 år, eller er politiske ungdoms organisasjoner.

Hva er søknadsfristen?
Søknader kan sendes hele året og senest 6 måneder etter at laget er stiftet. Det er ikke mulig å søke oppstartstøtte og driftsstøtte i det samme år.

Hvordan søker?
Søknad er via digital søknadsskjema. Link til søknadsskjema

 

Spillemidler

Spillemidler - hvem kan få støtte?

Idrettslag og andre lag og foreninger registrert i Gjesdal kommune kan søke om spillemidler til idrett- og nærmiljøanlegg.

Anleggene det søkes støtte til, må også være teknisk godkjent innen 1. oktober. Kommunen kan gi noe støtte til nærmiljøanlegg.
Ta kontakt med kulturleder før dere setter i gang med søknaden.

Hva trenger jeg for å søke?

Søknadene krever kostnadsoverslag, finansieringsplan, teknisk godkjenning, tomt, oversikt over dugnadsinnsats og driftsplaner. Start derfor planlegging i god tid.

Hvordan søker jeg?

Søknaden er via digital søknadsskjema på Idrettsanlegg.no

Det finnes viktige informasjon og publikasjoner for søkere på samme sted.
"Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" er en viktig dokument som skal leses før søker setter i gang.

Hva er fristen?

Fristen er 1. oktober hvert år.

Hva med om jeg ønsker å søker om støtte til utstyr?

Søknader om spillemidler til utstyr sendes særforbundet som laget er tilsluttet.

 

Bufdir - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Hva slags støtteordning er det?

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge er en støtteordning der man kan søke støtte til prosjekter som er med på å dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Støtteordningen forvaltes av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

For mer informasjon se til bufdirs egne nettsider.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Søknad om tilskudd sendes gjennom Bufdirs søknadsportal. Portalen pleier åpnes i løpet av november.

For mer informasjon se til bufdirs egne nettsider.

Når kan man søke og når er søknadsfristen?

Bufdir pleier utlyse støtteordningen om høsten rundt november med søknadsfrist i desember. Gjesdal kommune har forpliktet seg til å kunngjøre tilskuddsordningen via lokale kanaler. Det skjer i god tid før søknadsfristen.

I 2023 er søknadsfristen 3. november.

Hvem behandler søknadene?

Gjesdal kommune ved kommunestyret rangerer søknadene som kommer inn. Deretter behandles søknadene av Bufdir fortløpende.

For mer informasjon se til bufdirs egne nettsider.

 

Har støtteordningen en kontaktperson jeg kan henvende meg til?

Kulturavdelingen ved rådgiver Mari Rettedal Westlake er kommunens kontaktperson når det gjelder denne tilskuddsordningen.

Hun kan nås på epostadresse mari-we@gjesdal.kommune.no

Strømstøtte til lag og foreninger

Har dere strømstøtte til lag og foreninger?

1.Etter søknad gis det 20 øre pr kWt i kommunal strømstøtte til lag, foreninger og 
kirkebygg. Det søkes for periodene januar-juli og juli-desember.
2. Søknadsfristen for første periode er 14. august 2023. Søknadsfrist for andre perioden er 31. januar 2024
3. Oversikt over forbruk og kopi av faktura som bekrefter forbruket sendes til regnskapsavdelingen@gjesdal.kommune.no 

Hvordan søker vi strømstøtte?

Send kopi av strømregninger for perioden det søkes om, til regnskapsavdelingen@gjesdal.kommune.no
Merk e-posten med ”strømstøtte lag og foreninger”.

 

Midler til lokalsamfunn fra ewz Måkaknuten Vind AS og ewz Stigafjellet Vind AS

Hvem kan søke om midlene?

Midler skal gå til organisasjoner og/eller innbyggere som jobber med tiltak innenfor kultur, idrett eller natur/friluftsliv i Bjerkreim eller Gjesdal kommune.

Hva kan det søkes støtte til?

Kriterier for utdeling

 • Søker må ha tilknytning til Bjerkreim eller Gjesdal kommune
 • Gavemidlene må brukes til tiltak i Bjerkreim eller Gjesdal kommune
 • Gavemidlene må brukes til enten idrett, kultur eller natur/friluftsliv
 • Gavemidlene kan kun brukes til fremtidige prosjekter
 • Gavemidlene må brukes innen utgangen av neste kalenderår
 • Søker må lage et enkelt budsjett i forkant og et enkelt regnskap i etterkant
 • Det er ikke krav om egenandel
Hvordan søker vi midler og hva er søknadsfristen?

Det søkes midler via søknadsskjema publisert på Bjerkreim kommunes nettside. Søknadsfristen er siste dag i februar hvert år.

Link til elektronisk søknadsskjema

Hvordan vil søknaden bli behandlet?

Bjerkreim kommune mottar søknadene og videresender dem til en jury med representanter fra Måkaknuten, Stigafjellet, Bjerkreim og Gjesdal. Det er Måkaknuten og Stigafjellet som har opprettet ordningen og retningslinjene. Utbetalingen skjer direkte fra vindparkene til vinnerne.

Kulturavdelingene i Bjerkreim og Gjesdal er involvert for å formidle informasjonen ut til innbyggerne og for å bidra med lokalkunnskap i vurderingen av søknadene. 

Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål?

Ved spørsmål til søknadsskjema, ta kontakt med kulturavdelingen i din kommune:

Ved spørsmål til gavemidlene, ta kontakt med vindparkene: