Gjesdal kommune

Helikopter

Helikopter

Skal du lande med helikopter i utmark, eller fly lavere enn 300 meter over verneområder krever dette samtykke fra kommune og vernemyndighet.

Begrepene landing og start omfatter også de tilfeller der et helikopter står like over bakken for å laste eller losse.

Tillatelser med hjemmel direkte i loven. Uten hinder av § 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med:

  • politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,
  • offentlig post- og teletjenester,
  • nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne forbindelse,
  • forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,
  • anlegg og drift av offentlige veger og anlegg,
  • rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven

Hvordan søke om lov til å lande med helikopter?

Dersom formålet er søknadspliktig må det foreligge en skriftlig søknad om dispensasjon. Kommunen kan gi tillatelse når det foreligger særlige grunner.

Det er bare adgang til å gi dispensasjon i spesielle tilfeller, jamfør begrepet særlige grunner. I vurderingen vil det være av betydning om:

  • motorferdselen er nødvendig,
  • har et nytteformål, eller
  • bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring.

Kommunedirektøren behandler søknaden dersom det søkes om en enkel anledning, for inntil en måned, eller ved fornyelse av tidligere innvilget søknad. Søknaden legges frem for Utvalg for kultur og samfunn dersom varigheten er lenger eller omsøkt tiltak er av prinsipiell karakter.  

Ta kontakt med kommunen om du har spørsmål.

Kontakt

Gudrun Kristensen
Rådgiver
E-post
Telefon 51 61 42 88
Mobil 41 23 41 75

Fagansvarlig landbruk, natur og miljø