Gjesdal kommune

Salgsbevilling for alkohol

Salgsbevilling for alkohol

Dagligvarebutikker, bryggeriutsalg og spesialforretninger for øl og mineralvann må søke om bevilling for å selge drikke med inntil 4,7 volumprosent alkohol.

Søknadsskjema

Før du søker om salgsbevilling

Følgende må være på plass før du kan sende inn søknaden:

  • Firmaattest for alle selskap som er involvert i driften
  • Skatteattest for den som har det økonomiske ansvaret for virksomheten (den som søker om bevilling)
  • Kopi av vitnemål om bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder
  • Tegning av lokalet, ute og inne
  • Beskrivelse av driftskonsept
Behandling av søknaden

Det kan ta opp til 10-12 uker å få søknad om salgsbevilling behandlet. Det er utvalg for levekår og kommunestyret som behandler saker om salgsbevillinger. Tidspunkt for når vedtak blir gjort er derfor avhengig av når utvalgene har møte. Du bør sende søknaden til kommunen så tidlig som mulig og ikke senere enn tre måneder før planlagt oppstart av virksomheten.

Ta gjerne kontakt med kommunen for å få avklart når du kan forvente å få søknaden behandlet.

Det er viktig at alle vedlegg følger søknaden. Saksbehandlingstiden blir regnet fra det tidspunkt søknad med alle obligatoriske vedlegg er innlevert.

Endring i salgsbevillingen
  • Skifte av styrer eller stedfortreder: Kommunen skal varsles umiddelbart. Kopi av kursbevis for gjennomført kunnskapsprøve i alkoholloven må sendes kommunen. Ny styrer/stedfortreder godkjennes av kommunen.
  • Eierskifte eller endringer i selskapsform osv: Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Ny eier kan drive i inntil tre måneder på forrige eiers salgsbevilling dersom kommunen er varslet. Det må søkes om ny salgsbevilling snarest mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.
  • Endring i driftskonsept skal varsles kommunen i forkant. Det må søkes om ny salgsbevilling.
Salgskontroll

All kontroll av skjenke- og salgsbevillingene i Gjesdal kommune blir utført av Rogaland Brann og redning IKS.

Dersom skjenkekontrollen avdekker at skjenke- eller salgsstedet bryter reglene i alkoholloven, blir det gitt reaksjon i form av prikktildeling. Gjentatte brudd på alkohollovgivningen vil kunne føre til at salgsstedet får inndratt salgsbevillingen for kortere eller lengre tid. Kommunen kan også inndra bevillingen permanent.

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 97 08 88 46

Politisk sekretær
Valgansvarlig
Webansvarlig