Gjesdal kommune

Vaksinering mot koronaviruset

Vaksinering mot koronaviruset

Informasjon om vaksinasjon vil løpende bli oppdatert i denne artikkelen.

Gjesdal kommune følger det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby sine innbyggere vaksine. De fleste har nå fått de dosene de ønsker, og kommunens vaksinekontor avvikles. Vaksinering foregår nå på Vitus apotek på Amfi. Vaksinen er gratis for innbyggerne. 

 

4. dose koronavaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer 65 år og eldre og personer 18-64 år med underliggende sykdommer, som har fått 3 doser, får en ny oppfriskningsdose. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. 

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. 

Se under spørsmålet "Hvordan bestiller jeg tid for vaksinering?" for bestilling av vaksinetid. 

 

Personer mellom 18 og 64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp kan nå ta en ny oppfriskningsdose dersom de selv ønsker det. 

I informasjonsbrev 53 om koronavaksinasjonsprogrammet, gir folkehelseinstituttet blant annet følgende informasjon om gruppe 18-64 år uten underliggende risiko:

FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Bakgrunnen for det er at slik epidemien er forventet å utvikle seg, vurderer Folkehelseinstituttet at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon.

Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen. Det er god tilgang på koronavaksine i Norge. Selv om FHI per i dag vurderer den individuelle nytten av en ny dose i aldersgruppen 18-64 år som begrenset, åpnes det derfor allikevel opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Denne åpningen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser.

Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen. Den enkelte må derfor vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene

 

Hvordan kan jeg bestille tid for vaksinering?

For å bestille tid til vaksinasjon tar du kontakt med Vitusapotek på Ålgård tlf. 51 61 91 92.

 

4. dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Grupper som vurderes for 4. dose

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som vurderes for tilbud om 4. dose:

Gruppe 1: 

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise fram notat fra sykehus hvor diagnosen fremgår, dersom de ønsker vaksine før de mottar brev fra sykehus.
   

Gruppe 2a:

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: 
 • Alle som bruker immundempende medisiner i denne gruppen kan vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept/e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår

Gruppe 2b:

 • Kreftpasienter som har mottatt eller mottar cellegiftbehandling i det inneværende året blir identifisert og det sendes brev fra SUS i disse dager.
 • Det vil være mange pasienter som har hatt kreft, eller som får annen type kreftbehandling som ikke dekkes av anbefalingen (f.eks. strålebehandling, hormonterapi eller immunterapi). Her er det ikke anbefaling om tredje dose vaksine. Pasienter som er i tvil bes avvente utsendelse av brev. Ved tvil om det er aktuelt for den enkelte pasient med en krefttilstand kan behandlende avdeling kontaktes

Gruppe 2c:

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor
 • Disse må vise brev fra spesialisthelsetjenesten

I utgangspunktet er det ikke grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig og ønsket. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Det er spesialisthelsetjenesten som definerer hvem som skal få tilbud om en 4. dose. 

Hvordan går en fram for å få den 4. dosen for innbyggere som faller inn under gruppe 1-2c?

4. dose skal gis  3 mnd eller mer etter den 3. dosen.

Pasienten kan ringe kommunen på 51 61 42 00 eller legge inn henvendelse på dette henvendelsesskjemaet

Hva vil vaksinen koste?

Regjeringen har bestemt at vaksineringen mot covid-19 vil være gratis.

Er vaksinen trygg?

Helsemyndighetene forsikrer om at koronavaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om en tester de nye vaksinene grundig, vil en aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Hvor finner jeg mer informasjon om vaksinen?

Du finner utfyllende informasjon på FHI sine nettsider.

Other languages

Gjesdal is following the national immunization program, and the order of priority will be according to the national guidelines – published on Folkehelseinstituttets website.

If you need to book an appointment for getting the vaccine, you can contakct Vitusapotek Ålgård by:

 • Phone 51 61 91 92

You do not need to call your doctor's office or the emergency room to get the vaccine.

For general information about the coronavirus vaccine see Coronavirus immunisation programme - Norwegian Institute of Public Health. Information in other languages Norwegian Institute of Public Health (scroll down).