Gjesdal kommune

KUNNGJØRING - Godkjent søknad fra Kjetil S. Søyland om bygging av landbruksvei i utvalgt naturtype på gnr. 34, bnr. 1 Søyland - Sak 28/22

KUNNGJØRING - Godkjent søknad fra Kjetil S. Søyland om bygging av landbruksvei i utvalgt naturtype på gnr. 34, bnr. 1 Søyland - Sak 28/22

Gjesdal kommune har gitt Kjetil S. Søyland tillatelse til å bygge 471 meter traktorvei. 264 meter av denne er i utvalgt naturtype kystlynghei på gnr. 34, bnr. 1, Søyland.

Søyland Gudrun Kristensen  

Gjesdal kommune har gitt tillatelse til å bygge landbruksvei i utvalgt naturtype kystlynghei. I tråd med naturmangfoldloven § 56 må tillatelsen kunngjøres.

Landbruksveien er 471 meter, hvorav 264 meter går inn areal registrert med naturtype nasjonalt viktig kystlynghei, som er en utvalgt naturtype, jamfør forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven.

Kystlynghei er i Norsk rødliste for naturtyper vist som sterkt truet. «I løpet av dei siste femti åra er særleg gjengroing som følgje av for låg bruksintensitet eller opphøyr i bruk, oppdyrking, nedbygging og skogplanting viktige årsaker til at kystlyngheihar gått over til ein annan naturtype. I løpet av dei neste femti åra fram i tid, kan vi forvente at tapet av kystlynghei som følgje av gjengroing vil auke ytterlegare»

Utvalg for kultur og samfunn behandlet søknad fra Kjetil S. Søyland i møte den 31.08.2022 og fattet følgende vedtak:

«Gjesdal kommune gir Kjetil S. Søyland tillatelse til å bygge 471 meter traktorvei, veiklasse 8, vist med rød strek på vedlagt kart datert 11.11.2021 på følgende vilkår:

1. Fristen for gjennomføring er tre år regnet fra vedtaksdato. Dersom ikke arbeidet er ferdig innen fristen, faller godkjenningen bort. Gjesdal kommune skal ha melding når landbruksveien er bygget, dette for å registrere veien i kart. 

2. Ved eventuelle funn av automatisk fredete kulturminner skal arbeidet stoppes umiddelbart, og funnet meldes til Rogaland fylkeskommune. Eventuelle steingarder eller andre kulturminner skal ikke fjernes eller forringes.

3. Veien skal bygges i samsvar med Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelser gitt av Landbruksdepartementet. Tekniske og geometriske krav til traktorveier, samt byggebeskrivelse for traktorveier, veiklasse 7 og 8 legges ved vedtak når dette sendes ut.

4. Veien må legges naturlig i terrenget, med god linjeføring slik at den synes minst mulig i landskapet. Dette innebærer at:

a) Eventuell veiskjæring og veiskulder må plastres med jord og sås til.

b) Eventuelle eksisterende bekker og grøfter skal holdes åpne og ikke forringes. Der veien må legges inntil vann, bekk eller elvefar, skal massene legges slik at de ikke eroderer.

5. Grunneier er ansvarlig for å innhente eventuelle andre nødvendige tillatelser etter andre lovverk.

Vurdering etter NML § 7: Tiltakets fotavtrykk vil føre til nedbygging av minimum 1 dekar kystlynghei. Dette er uheldig. I denne saken vurderes nytteverdien av landbruksveien tyngre enn hensynet til den utvalgte naturtypen kystlynghei. Godkjenning begrunnes med at omsøkt tiltak vil gjøre det vesentlig lettere for grunneier å transportere dyr til det ytre inngjerde beite innenfor Jolifjell skyte og øvingsfelt.

I dag må grunneier jage dyr over ulendt terreng, mens en landbruksvei åpner mulighet for å transportere dyrevogn på traktor i tillegg til at det er lettere å jage dyr langs en landbruksvei. Argument med nasjonalt viktig kystlynghei faller bort da grunneier ikke får lov til å brenne kystlyngen i områder grunnet nærhet til skyte- og øvingsfeltet, og dermed mister mulighet til å stelle lyngen. Grunneier kjenner gården og sitt behov best og har i tillegg tilgang til gravemaskin og fjellmasse selv, derfor blir ikke kostnaden for høy ift. nytteverdien. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier §3-3. 

Tillatelsen blir kunngjort i Gjesdalbuen i tråd med NML § 56 . Vedtaket legges inn i Miljøvedtaksregisteret senest tre virkedager etter at parten er underrettet om vedtaket.»

Klagerett

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er tre uker regnet fra kunngjøringsdato. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal begrunnes og sendes skriftlig til Gjesdal kommune.  

Saksdokumenter

Saksprotokoll UKS, 31082022, Sak 28_22, (PDF, 313 kB)

Saksframlegg - Søknad fra Kjetil S. Søyland om bygging av landbruksvei på gnr. 34, bnr. 1, Søyland (PDF, 954 kB)

Miljøvedtaksregisteret

Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Enkeltvedtak knyttet til rovvilt, områdevern, utenlandske treslag, prioriterte arter og utvalgte naturtyper er blant vedtakene som skal registreres i Miljøvedtaksregisteret, jf. forskrift 14. juni 2013 nr. 643 om Miljøvedtaksregisteret.