Aktuell informasjon

Melding om utvidelse av planområdet for detaljregulering for Midtfjell, felt A, D og E

Melding om utvidelse av planområdet for detaljregulering for Midtfjell, felt A, D og E

Det vurderes endringer i detaljreguleringsplanen for Midtfjell, noe som krever at planområdet må utvides. Dersom du har innspill til utvidelsen må du sende det innen fristen 01.07.2021

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for pågående arbeid med detaljreguleringsplan for detaljregulering felt A, D og E Midtfjell plan 201901.

Oppstart av planarbeidet ble varslet i 2019. I tillegg er det tidligere varslet om utvidelse av planområdet i februar 2021. Uttalelser som er mottatt i tidligere varslinger vil bli oppsummert og kommentert og tatt med videre i arbeidet med planen.

Foreslått utvidelse av plangrensen er vist på kart under. Opprinnelig planområde er vist med sort, stiplet strek. Forslag til utvidelse av planområdet er vist med rød, stiplet strek. Utvidelsen av planområdet omfatter kjørevei med tilhørende tilbud for myke trafikanter. Det bes kun om innspill til utvidelsen av planområdet.

10210727_Planvarsel_utvidelse_av_planområde_31.05.2021 (PDF, 621 kB)

I gjeldende områdeplan for Midtfjell er det regulert planskilt kryssing under kjøreveien inn til feltet. Hovedformålet med utvidelsen er å se nærmere på en løsning med kryssing i plan. Vi forventer at deler av arealet som er regulert til veiskråning i gjeldende plan kan omdisponeres til grønnstruktur. Det er også utarbeidet et notat som beskriver fordeler og ulemper med planskilt kryssing i forhold til kryssing i plan. 

Notat - vurdering alternativ gs-veg (PDF, 345 kB)

Eventuelle kommentarer til utvidelsen av planområdet må sendes innen 01.07.2021, til Sweco Norge AS:
Sweco Norge AS v/Helene Østmoe, Forusparken 2, 4031 Stavanger (eller epost: helene.ostmoe@sweco.no), med kopi til Gjesdal kommune (Rettedalen 1, 4330 Ålgård, eller til post@gjesdal.kommune.no.)

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i formannskapet. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i formannskapet og kommunestyret.

Det minnes om at eventuelle leietakere/rettighetshavere må bli informert.