Aktuell informasjon

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Midtfjell, delfelt A, D og E, planid 201901

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Midtfjell, delfelt A, D og E, planid 201901

Reguleringsplanen legger til rette for flytting av barnehagetomt og idrettsanlegget, bygging av skole og detaljregulerer boligplasseringene i felt E. Innspill planen må sendes til kommunen innen 03.12.2021.

Reguleringsplanen grenser mot bebyggelsen i Bjørnahiet/Rundaberget og Djupedalen/Rognveien på Ålgård.

Det foreligger en tidligere vedtatt områdeplan, planid 201301, som legger til rette for utbygging av Midtfjellområdet. Hensikten med detaljreguleringen nå er å legge til rette for omdisponering av områdeplanens, felt A, D og E. Felt A tilrettelegges for bygging av skole og felt E detaljreguleres. Reguleringsplanen åpner samtidig for at den tidligere planlagte undergangen ved inngangen til feltet, endres til kryssing i plan.

Endringen fra den tidligere vedtatte områdeplanen for Midtfjell til det nye forslaget til detaljregulering for Midtfjell, felt A, D og E, er beskrevet nærmere i formannskapssaken og planbeskrivelsen til planen. Dokumentene som er endret etter formannskapets behandling av detaljreguleringsplanen ligger under. Der ligger det også et notat med vurdering av alternativ løsning for gang- og sykkelvei. 

Plankart_revidert 15.10.2021 (PDF, 2 MB)

Bestemmelser revidert 19.10.2021 (PDF, 316 kB)

Planbeskrivelse_revidert 15.10.2021 (PDF, 4 MB)

Notat - vurdering alternativ gs-veg_revidert 15.10.2021 (PDF, 433 kB)

Saksframlegg og øvrige vedleggsdokument 

Innspill til planen sendes til kommunen innen 03.12.2021. Merk innspillet med "Planid 201901". 
E-post: post@gjesdal.kommune.no / postadresse: Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård. 

Hvis du har spørsmål til selve reguleringsplanen eller den videre prosessen med behandlingen av planen, kan du ta kontakt med saksbehandler, Reidun S. Skjørestad, e-post: rss@gjesdal.kommune.no eller på tlf. 95933094.

Planen legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

Dokumenter til offentlig ettersyn (ZIP, 9 MB)

Dokumenter til førstegangsbehandling (ZIP, 38 MB)

Dokumenter til førstegangsbehandling_vedlegg3 (ZIP, 26 MB)