Aktuell informasjon

Varsel om planoppstart: Utvidelse av detaljregulering for Midtfjell, felt D og E, til også å omfatte felt BKB og A (plan 201901)

Varsel om planoppstart: Utvidelse av detaljregulering for Midtfjell, felt D og E, til også å omfatte felt BKB og A (plan 201901)

Innspill til planoppstarten må sendes til Sweco Norge AS innen 21.04.2021.

Sweco Norge AS gir, på vegne av Midtfjell Utbyggingsselskap AS, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid med utvidelse av planområdet for Midtfjell, felt D og E.

Detaljregulering for felt D og E ble varslet i 2019. Det er ønskelig å utvide plangrensen til også å omfatte felt A og BKB i gjeldende områdeplan. Formålet med planen er å legge til rette for undervisning (skole), bolig og tjenesteyting med tilhørende funksjoner innenfor felt A/BKB i områdeplanen for Midtfjell. Det ønskelig å sikre en sammenhengende plan, og det varsles dermed en utvidelse av påbegynt detaljregulering. Nytt plannavn blir detaljregulering felt A, D og E Midtfjell, plan 201901.

Planområdet er i kommuneplanen for Gjesdal disponert til boligformål med tilhørende funksjoner. I gjeldende områdeplan er felt A og BKB regulert til bolig, tjenesteyting og nærbutikk.

Det foreligger konsekvensutredning for gjeldende områdeplan for Midtfjell, plan 201301. Detaljplan for felt A, D og E legger ikke til rette for en utvidelse av bruksareal på mer enn 15 000 m2. Justering av felt D og E omhandler i hovedsak en omdisponering av formål, for å optimalisere planen. Maks tillat BRA for felt A/BKB vil reduseres fra gjeldende områdeplan. Det vurderes dermed at utvidelsen av planområdet, for en omdisponering innenfor felt A/BKB, ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Foreslått utvidelse av plangrensen er vist i kart som ligger lengre nede. Der finner du også planinitiativ og referat fra oppstartmøtet.

Eventuelle kommentarer til utvidelsen av planområdet kan sendes til: Sweco Norge AS v/Helene Østmoe, Forusparken 2, 4031 Stavanger (eller epost: helene.ostmoe@sweco.no), innen 21.04.2021, med kopi til Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård, eller til post@gjesdal.kommune.no. Tidligere innspill til felt D og E vil fortsatt være gjeldende og bli omtalt i den videre saksbehandlingen. Innspill til felt D og E trenger dermed ikke å sendes inn på nytt.

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i formannskapet. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i formannskapet og kommunestyret.

201901_Ny_varslet_plangrense (PDF, 664 kB)

Referat fra oppstartmøte, utvidelse av reguleringsplanen for Midtfjell (PDF, 119 kB)

201901_Planinitiativ_datert 19.02.2021 (PDF, 600 kB)