Gjesdal kommune

Se-Høre-Handle: Hver enkelt

Se-Høre-Handle: Hver enkelt

Vi har et felles ansvar for barn og unges oppvekst. Sammen kan vi bidra til at de som trenger det får rett hjelp til rett tid. 

Ta kontakt med oss i Gjesdal kommune hvis du har spørsmål eller bekymring for et barn eller ungdom. 

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) hjelper oss til å se, høre og handle til beste for barn og unge på tre nivå. Hver enkelt, tjeneste og kommune. 

Hjelpetilbud og nettsteder

Ingen skal klare alt alene. Det er hjelp å få den dagen du eller andre trenger det.  

FILM: Hvor unge kan få hjelp
Kontaktinformasjon til ulike instanser
  
Hjelp til barn, unge og familier 

Nettressurser
Foreldrehverdag.no
Barnevakten.no

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Handlingsveileder for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) Viser hva du kan gjøre når du lurer på om barn, ungdom eller familier trenger hjelp. Ansatte i Gjesdal kommune jobber etter denne, og veilederen beskriver ansvar og samarbeid mellom ulike tjenester. 

BTI er en nasjonal modell som brukes i mange kommuner i Norge. 

Stafettlogg

Gjesdal kommune har tatt i bruk stafettlogg som en del av arbeidet med Bedre tverrfaglig innsats (BTI). Stafettloggen er en elektronisk logg som kan brukes når foresatte og ansatte har en undring eller en bekymring rundt et barn. Stafettloggen bidrar til at barnehage, skole, foresatte og andre tjenester jobber bedre sammen. Stafettloggen startes etter samtykke fra foresatte. Vi jobber sammen i den elektroniske loggen og skriver inn oppmerksomhet, mål og tiltak vi blir enige om. I loggen kommer det tydelig frem hvem som har ansvar for hva, og vi sikrer et målrettet og tett samarbeid til barnets beste.  

Vi evaluerer sammen i loggen og ser utvikling over tid. Det er foresatte og de personene dere gir tillatelse til, som får tilgang og kan se hva som står i loggen. Alt er samlet på et sted, og det er mulig for alle å legge inn «lysglimt» som viser at vi er på rett vei. Alle kan også legge inn notater og dele informasjon underveis. Stafettloggen avsluttes når tiltakene har gitt ønsket effekt og målene er oppnådd. Foresatte kan til enhver tid avslutte loggen. Snakk med ansatt på helsestasjon, barnehage, skole, familiesenter, barnevern eller PPT hvis du lurer på om stafettlogg er aktuelt for ditt barn.

Kort oppsummert:

  • Elektronisk logg som kan brukes når vi har en undring eller bekymring rundt et barn/en ungdom.
  • Målet er å sikre godt samarbeid mellom barn, foresatte og ansatte.
  • Viser oppmerksomhet, mål og hvem som har ansvar for ulike tiltak. 
  • Utarbeides alltid i samarbeid med barn og foresatte.
  • Foresatte kan be om stafettlogg når barnet har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre tid.
  • Film (2.30 min) om Stafettloggen 
  • I Gjesdal bruker vi stafettlogg fra Conexus. 
Barns rettigheter og medvirkning

Barn og unge skal bli spurt, hørt og tatt på alvor. 

  • Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, og er en del av norsk lov. Barn har blant annet rett til utdanning, helsehjelp og vern mot vold.
  • En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem. Alle handlinger og beslutninger skal gjøres til barnets beste.  For å vurdere hva som er til barnets beste, må retten til informasjon, retten til privatliv  og retten til å uttale seg fritt, først sikres.
  • Barns rettigheter skal ivaretas i hele prosessen fra bekymring til handling. Barn og unge skal få god informasjon, bli lyttet til og delta aktivt for å finne løsninger.

Mer informasjon:
BTI-handlingsveileder
For barn og unge: Barneombudets sider 
For voksne: Om barnekonvensjonen

Kontakt

Monica Johansen Bjerkreim
Oppvekstkoordinator
E-post
Telefon 51 61 43 62
Mobil 90 40 31 93