Gjesdal kommune

Planer, rutiner, retningslinjer, målform

Planer, rutiner, retningslinjer, målform

Her finner du en oversikt over relevante planer, reglement, rutiner og retningslinjer for Gjesdalskolen. 

Målform i Gjesdalskolen

I Gjesdal kommune har skolene Ålgård, Dirdal og Oltedal nynorsk som hovedmålform. Skolene Gjesdal ungdomsskole, Bærland og Solås har bokmål som hovedmålform. 

I ny opplæringslov som trer i kraft august 2024, kan en lese følgende om valg av målform i grunnskoleopplæringen: 

Elevar på 1. til 7. trinn skal i det skriftlege arbeidet bruke det skriftspråket som kommunen har vedtatt som hovudmål for skolen. Foreldra til elevane vel om læremidla skal vere på bokmål eller nynorsk. Elevar på 8. til 10. trinn vel sjølve om dei skal bruke bokmål eller nynorsk som hovudmål, og om læremidla skal vere på bokmål eller nynorsk.

Når minst ti elevar på eitt av trinna 1 til 10 i ein kommune ønskjer eit anna skriftspråk som hovudmål enn det som er vedtatt for skolen, har dei rett til å bruke og å få opplæring på dette skriftspråket i ei særskild gruppe. Går ti eller fleire av desse elevane på den same skolen, har dei rett til å få opplæringa der. Er elevane spreidde på fleire skolar i kommunen, avgjer kommunen kva skole dei skal få opplæringa på. Retten til å få opplæring i ei særskild gruppe står ved lag så lenge det er minst seks elevar att i gruppa.

Dersom skolestrukturen i kommunen gjer at elevar må overførast til ein skole med eit anna hovudmål enn elevane hadde på 1. til 4. trinn, har dei rett til å bruke og å få opplæring på det hovudmålet dei hadde. Dei har rett til opplæring i faget norsk i ei særskild gruppe, same kor mange dei er. (Opplæringsloven § 3-1)

Helhetlig oppvekstplan
Gratisskoleprinsippet

§ 2-15.Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring

Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa.

 

Her kan du sjekke hvilke utgifter skolen skal dekke, og hva foreldre og elever må betale selv.

Håndtering av høyt fravær hos elever i Gjesdalskolen

Prosedyre for håndtering av høyt fravær hos elever i Gjesdalskolen. (DOCX, 166 kB)

Prosedyren er utarbeidet av en prosjektgruppe med representanter fra helsestasjon, familiesenteret, skole, ppt og barnevern, og tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratet, Oslo kommune og Kristiansand kommune sine retningslinjer og veiledere for håndtering av fravær.

Prosedyren er revidert mars 2022.

Hensikten med denne prosedyren er at den skal være et verktøy for skolen i arbeidet med å hjelpe elever og foresatte i å redusere fravær, og tilstrebe en høyest mulig tilstedeværelse og deltagelse i opplæringen. Målene i Gjesdal kommune sin helhetlige oppvekstplan er at barn og unge trives, og at det er god læring og utvikling for alle. En sentral strategi for å oppnå dette er tidlig innsats og helhetlig hjelp til barn og familier. 

Målet med prosedyren er å oppdage, identifisere og redusere fravær tidlig for å sikre at tiltak blir iverksatt slik at eleven blir ivaretatt.

Forskning viser at høyt fravær kan få både kortsiktige og langsiktige konsekvenser:

 • fravær går ut over elevenes læring
 • det kan føre til manglende vurderingsgrunnlag i ungdomsskolen
 • fravær kan føre til sosiale og emosjonelle utfordringer
 • høyt fravær i grunnskolen er en risikofaktor til frafall i videregående skole

Det skal informeres om denne prosedyren hvert år på foreldremøtene om høsten. 

Livsmestring i skolen

 

 

Undervisningsopplegget er utviklet ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS), og er en del av forskningsprosjektet Resilient. ROBUST tar utgangspunkt i det nye tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring» i læreplanen. De fem hovedtemaene det undervises i er: Sosiale relasjoner, oppmerksomhetstrening, problemløsning, følelser og lærende tankesett. Lærere som deltar får kompetanse og verktøy som de kan ta med seg inn i alle fag.

Vår skole har valgt å delta i forskningsprosjektet Resilient og innføre ROBUST for elever på 9.trinn skoleåret 2021/22.

Foresatte på dette skoleårets 8.trinn vil derfor våren 2021 få en sms fra UiS med spørsmål om samtykke til at deres barn deltar i prosjektet. Vi ber foresatte som ikke får sms fra UiS innen utgangen av april 2021 om å ta kontakt med skolen. Merk at sms`en med forespørsel om samtykke til deltagelse i forskningsprosjektet fra Universitetet i Stavanger, er sendt fra et 11-sifret amerikansk telefonnummer som starter med landkode +1

Informasjonsfilm om ROBUST.

Informasjonsfilm om Resilent.

Mer informasjon finnes på prosjektets hjemmeside: https://www.uis.no/nb/robust.

 

 

 

Hjelp til barn unge og familier

Hjelp til barn unge og familier  

  Trykk på knappen over og du vil finne menypunktene:

 • Kontaktinformasjon til ulike instanser.
 • Kriser
 • Psykiske vansker, selvskading og bekymring for selvmord
 • Rus
 • Spilling, nettvett, deling av bilder
 • Foredrerollen
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Barn som pårørende
Bedre tverrfaglig innstas (BTI)
Rett til opplæring i og på samisk i grunnskolen

Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet.

 

Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt.

Elever utenfor samiske distrikt som har opplæring i samisk som første- eller andrespråk, kan bli fritatt fra opplæring i andre fag med inntil 76 timer på 1.-7.trinn. Slikt fritak forutsetter at målene i læreplanene ikke blir fraveket, og det krever samtykke fra den enkelte elev eller foresatt. Elever som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk, er fritatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk/språklig fordypning og skriftlig sidemål. Dette følger av forskrift til opplæringsloven §§ 1-9 til 1-11. Elevene har likevel rett til å velge slik opplæring dersom de ønsker det. Elever som er unntatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk eller språklig fordypning, skal få forsterket opplæring i f.eks. samisk.

Skoleeier som ikke har lærer som kan gi opplæring i samisk, må tilby sine elever opplæring i samisk ved bruk av alternative opplæringsformer. Alternative former for opplæring kan for eksempel være fjernundervisning, intensivundervisning eller særlige leirskoleopphold. Alternative opplæringstilbud for elever i grunnskolen skal bli utarbeidet i samarbeid med foreldrene.

Gjesdal kommune har i dag en avtale om kjøp av fjernundervisning med Kautokeino kommune.

Les mer på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Gjesdal er Av-og-til-kommune

Gjesdal er Av-og-til-kommune

Av-og-til er en alkovettorganisasjon. Alkovett er å tenke over om man skal drikke og når man skal stoppe. I Gjesdal er vi spesielt opptatt av alkovett i samvær med barn og unge.

 

 

 

SOL - Systematisk Observasjon av Lesing. Et system laget av lærere, for lærere.

Lesing er kanskje den viktigste ferdigheten i skolen. Dersom eleven ikke mestrer denne ferdigheten vil det gi vansker i fritid og i skole- og arbeidsliv. Vi kan ikke slå oss til ro med at 20 % av elevene i Norge går ut av grunnskolen uten gode nok leseferdigheter. I Gjesdal har vi derfor gjennom 2 år utviklet et forskningsbasert verktøy som har til mål at elevene skal bli gode lesere. 

Hva er SOL?

 • Et praktisk verktøy som kan indikere hvor elevene er i sin leseutvikling.                          
 • Et kompetansehevingsprogram for lærere.
 • Et verktøy er hver elev kan følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene.                         
 • Et tilbakemeldingsverktøy til elever og foresatte.

Målene for SOL:

 • Styrke elevenes leseferdighet generelt
 • Å gjøre alle elevene til funksjonelle lesere
 • Lage et kompetansehevingsprogram for alle lærere. Programmet har faglig tyngde og støtter seg på anerkjent forskning om lesing (jf. teori)
 • Gi lærere høy kompetanse innen lesing, slik at de agerer rett i forhold til elevene
 • Hver skole har SOL-veiledere som har ansvar for gjennomføring av kompetansehevingsprogrammet på sin skole, og som støtter opp under videre arbeid med SOL.

Det betyr at:

 • SOL gir alle lærere et felles språk når de skal observere og veilede elever i lesing.
 • I SOL har vi satt den normale leseutviklingen inn i en pyramidemodell med 10 trinn.
 • Bak hvert hovedtrinn i SOL-pyramiden ligger 4-9 kjennetegn på den normale leseutviklingen.
 • På bakgrunn av observasjon finner læreren elevens hovedstrategi (fonologisk eller ortografisk).
 • Leseutviklingen er dynamisk. Det innebærer at elever kan ha kjennetegn fordelt på flere trinn.
 • Kjennetegnene i SOL-pyramiden viser også lærere hvilke områder og strategier som er viktige å jobbe med i hel klasse/gruppe.
 • Elevens lesing blir registrert digitalt, for eksempel i Vokal som er et nettbasert verktøu for resultatregistrering. Dette vil være nyttig informasjon som følger eleven gjennom alle 10 årene på skolen. 

Se en film om SOL

 Bakgrunn for utvikling av SOL:

 • I Gjesdal viste kartleggingsprøvene (2005) at opp i mot 25 % av elevene på 7. trinn hadde store vansker med lesing. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Vi utviklet et praktisk verktøy som lærerne kunne benytte i skolehverdagen.
 • SOL ble utviklet av lærere i Gjesdal kommune i 2005/2006. For å lykkes med implementeringen av dette viktige arbeidet, laget vi samtidig et kompetansehevingsprogram for lærere.
 • Lesing er den viktigste ferdigheten barn skal lære på skolen. Manglende leseferdigheter kan føre til vansker i skole, arbeid og fritid.
 • Lærerkompetanse er en avgjørende faktor for å lykkes i leseopplæringen.
 • Nyutdannede lærere melder om for lite kunnskap om leseutvikling og leseopplæring.
 • Styrke kompetanse om leseutvikling og leseopplæring hos alle lærere.
 • SOL har vært en del av Gjesdal kommune sin satsing på lesing siden 2006.

https://www.sol-lesing.no/

 

Gjesdal- trafikksikker kommune (Trafikksikkerhetsplanen 21-25)

Gjesdal ble i april 2021 godkjent som trafikksikker kommune. Les om det her: 

 

Vi har alle et felles ansvar for at det skal være trygt å ferdes i trafikken i Gjesdal. Kommunen har et ekstra ansvar for sikkerheten, og har derfor listet opp mål og tiltak i en ny trafikksikkerhetsplan.

Trafikksikkerhetsplanen ble vedtatt av kommunestyret, mandag 8. februar. 

Planen skal bidra til at vi kan nå nullvisjonen om antall drepte og hardt skadde i trafikken. 

En viktig del av planen er å jobbe systematisk med rutiner for ferdsel i trafikken i alle kommunens tjenesteområder (for eksempel barnehager og skoler), og for å sikre god drift av veinettet. Videre har planen lister med tiltak som skal prioriteres å utføre de neste årene. Tiltak på skoleveier og nært skolene skal prioriteres spesielt. 

En viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet er legge til rette for at det er attraktivt og trygt å gå og sykle i nærmiljøene.

For å sikre at hele kommunen har inkludert hensynet til trafikksikkerheten i sine virksomheter, jobber vi sammen med organisasjonen Trygg Trafikk for å bli godkjent som en "Trafikksikker kommune". Veilederen for dette arbeidet gir en god oppsummering av kommunens trafikksikkerhetsarbeid.