Aktuell informasjon

Kritisk kompetanse og bevissthet i undervisning. CLAEII - Critical Literacies and Awareness in Education.

Kritisk kompetanse og bevissthet i undervisning. CLAEII - Critical Literacies and Awareness in Education.

Critical Literacies and Awareness in Education

Fase 2:  “Thinking Critically Together”

Kritisk kompetanse og bevissthet i undervisning - «Å tenke kritisk sammen»

CLAE II (2019-2022) er et skoleutviklingsprosjekt støttet av Erasmus+: EU sitt program for undervisning, trening, ungdom og sport.

Gjesdal kommune deltar i dette prosjektet. Vi har en prosjektgruppe bestående av en representant fra skolekontoret, en ressursperson fra kommunal ekspertgruppe for lesing og tre lærere fra de tre barneskolene på Ålgård.

Hvem: Skoler i Frankrike, Norge og Spania (ca. 30 lærere som underviser engelsk som andrespråk, morsmål (norsk i Norge) og historie/samfunnsfag.
Universitetet i Stavanger, Det katolske universitetet i Valencia og University of Lancaster.

Bakgrunn: Selv om utviklingen og tilegnelsen av kritisk tenking har hatt en sentral plass i utdanningen i de fleste demokratiske samfunn, har flere forskere problematisert mangelen på empiriske studier som dokumenterer hvordan kritisk tenking og kritisk kompetanse kan styrkes i praksis.  (Ellerton, 2015)

Flere studier har vist at kombinasjonen av forskjellige ferdigheter som logisk tenkning, ansvarlighet, kreativitet og metakognisjon har avgjørende betydning for tilegnelse av kritisk kompetanse i skolen. Særlig sentralt er metakognisjon og dialogisk praksis. Kritisk kompetanse innebærer både ferdigheter og holdninger. Det betyr at styrking av kritisk kompetanse avhenger av et praksisfelleskap, og at holdningen utvikles som en sosial prosess.

Hva? I løpet av prosjektperioden (2019-2022) vil forskere og lærere sammen i felleskap gjøre undersøkelser, reflektere og diskutere denne sentrale problemstillingen: Hvordan kan vi styrke kritisk kompetanse blant elever (10-15 år) gjennom forbedring av elevenes dialogiske deltakelse i klasserommet og elevenes metakognitive bevissthet?

Hvordan? I prosjektperioden vil lærerne arbeide med utvikling, testing og forbedring av dialogiske undervisningsaktiviteter (Alexander, 2005). Forberedelser til disse aktivitetene vil skje i begynnelsen av hvert år (januar /februar) under nasjonal konferanse der forskere og lærere har et tett samarbeid.

Gjennomføringen av aktivitetene og undervisningsoppleggene dokumenteres gjennom lærernes logger, som også inkluderer elevenes evaluering og egenevaluering av dialogisk deltakelse og metakognitiv bevissthet.

Under de internasjonale konferansene (september/oktober) vil lærere og forskere presentere og diskutere refleksjoner og resultater som er kommet frem ved utprøving av de dialogiske undervisningsoppleggene.

Hovedmålet er at lærere og forskere skal få en bedre forståelse av mulig mønstre og prinsipper som styrker elevenes kritiske tenkning gjennom forbedring av elevenes dialogiske deltakelse i klasserommet og elevens metakognitive bevissthet.

Kontakt

Hege Elisabeth Kvam
Rådgiver Oppvekst
E-post
Telefon 907 75 827
Mobil 907 75 827
Rådgiver Oppvekst