Satsingsområder for Gjesdalskolen

 Alle skolene i Gjesdal arbeider hver eneste dag hardt og systematisk for å skape et inkluderende skolemiljø. For å bli enda bedre deltar vi i et prosjekt i regi av Utdanningdirektoratet. Gjennom dette to-årige prosjektet skal vi lære mer om  trygge og gode barnehage- og skolemiljø, regelverk, organisasjon og ledelse og lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. Dirdal skole og Gjesdal Ungdomsskole har deltatt fra 2018 - 2020, og våren 2020 starter Solås og Oltedal skole opp.

Critical Literacies and Awareness in Education

Fase 2:  “Thinking Critically Together”

Kritisk kompetanse og bevissthet i undervisning - «Å tenke kritisk sammen»

CLAE II (2019-2022) er et skoleutviklingsprosjekt støttet av Erasmus+: EU sitt program for undervisning, trening, ungdom og sport.

Gjesdal kommune deltar i dette prosjektet. Vi har en prosjektgruppe bestående av en representant fra skolekontoret, en ressursperson fra kommunal ekspertgruppe for lesing og tre lærere fra de tre barneskolene på Ålgård.

Zippys venner brukes for 1.-4. trinn og skal lære elevene livsmestring gjennom å mestre dagliglivets utfordringer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre.

 

 

 

Nytt læreplanverk i bruk fra høsten 2020.​​​​​

 • Alle læreplanene i skolen fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden.
 • Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart 2020.
 • Ny overordnet del er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge på. 
 • Læreplanverket prioritere tre tverrfaglige tema:
  •  Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring.

 

 • Alle fag får nye læreplaner der det står beskrevet:

  • Hvorfor faget er relevant for eleven, samfunnet og arbeidslivet
  • Hva som er kjerneelementene i faget
  • Hvilket ansvar faget har for de tverrfaglige temaene
  • Fagets ansvar for de grunnleggende ferdighetene 
  • Fagets kompetansemål

 

 

 

To lærere i Gjesdal er valgt ut til å være med på dette kompetanseløftet. De skal  sammen med andre digitalpedagoger i Jærskulen være med å løfte skolenes digitale kompetanse. I Gjesdal skal de samarbeide med skolenes ledelse og andre allerede etablerte ressusurspersoner innen pedagogisk bruk av IKT i kommunen.

 

 

 

 

Alle lærere på Bærland og Solås tar videreutdanning i "Fysisk aktiv læring".

Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) arbeider for å videreutvikle fysisk aktiv læring som undervisningsmetode i grunnskolen. De har som mål om å skape en skolehverdag med mer aktiv, variert og praktisk undervisning.  De har utviklet et studium for lærere der de lærer om fysisk aktiv læring som didaktisk metode i fagene i skolen. Alle lærere på Bærland - og Solås- skole gjennomfører nå dette studiet.

Skoleåret 2019/2020 er 25 skular og 350 lærarar frå Rogaland og Østfold med på vidareutdanninga.

 

 

 

 

Gjesdal Ungdomsskole og ungdomstrinnene på Oltedal og Dirdal skal delta i Forskningsprosjektet «Resilient». 

Det er elever på 8. trinn og deres lærere som skal være med i forskningsprosejektet.

På grunn av koronasituasjonen utsettes prosjektet til høsten 2021.

"Resilient" har som mål å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen. 

Forskere ved UiS håper forskningsprosjektet "Resilient" kan hjelpe ungdom med overgangen til ungdomsskolen og videre i skoleløpet.