Gjesdal kommune

Ungdomstiden og foreldrerollen

Ungdomstiden og foreldrerollen

Ungdommen

Foreldre er de viktigste forebyggerne. Foreldre har innflytelse på ungdommens holdninger og valg, og foreldre har stor mulighet til å påvirke unges vaner.

UNGDOMSTIDEN

Ung i Gjesdal 2019 (Ungdata) viser at de fleste har det bra. De har venner, er fornøyde med foreldrene, trives på skolen, er aktive på fritiden og hverken røyker, snuser, drikker eller bruker hasj. Samtidig forteller ungdom om ensomhet, psykiske helseplager, mobbing, redusert trivsel på skolen, lavere selvbilde, økt rusbruk og forandringer i holdningene til rus. Det er grunn til å ta ungdommens stemme på alvor.

I Gjesdal har vi fokus på psykisk helse og trivsel, og hvordan unge kan mestre livet.
Vi vil at ungdom skal:
- vite at det er normalt at livet svinger
- vite hva som kan redusere stress og øke trivselen
- bli bevisst på sammenhengen mellom tanke, følelse og handling
- vite hva de kan gjøre selv, og hvor de kan be om hjelp
- lære å sette egne grenser og ta gode valg
- merke at foresatte og ansatte vil dem vel og er gode støttespillere

Gjesdal kommune har i flere år drevet rusforebyggende arbeid på ungdomstrinnet. Rusbruk blant ungdom har gått ned de siste årene, men i 2019 ser vi en økning.

Ungdomstiden er en spennende tid som kan være krevende for ungdom og foreldre. Ungdom skal skape sin egen identitet. Dagens unge møter antagelig større forventninger og press enn det foreldrene gjorde. Ungdom kan bl.a. oppleve press og utfordringer når det gjelder skoleprestasjoner, utseende, mote, trening, sosiale medier, mobbing og rus. Selv om mange unge er mindre hjemme og mer sammen med venner, har foreldre fortsatt stor innflytelse.

FORELDREROLLEN

De fleste foreldre opplever noe usikkerhet i foreldrerollen, og det er positivt å drøfte holdninger og grenser med andre. Fellesskap mellom foreldre gir trygge rammer, bidrar til samhold og "felles ansvar" for unge i nærmiljøet.

Tips til deg som har ungdommer i huset: Snakk sammen, gi anerkjennelse, vær en god rollemodell, ha klare regler, bry seg om naboens barn, ha kontakt med andre foreldre, samarbeid med skole og andre. Råd og veiledning i foreldrerollen - foreldrehverdag.no

Informasjon og aktuelle nettsider for foreldre:

Psykisk helse: Andelen som rapporterer om psykiske plager i ungdomsårene er høy. Mest utbredt er typiske stressymptomer.

Rus: Det er nødvendig å snakke med ungdom om rus før de eventuelt får egne erfaringer. Ungdata viser en tydelig sammenheng mellom foreldreregler og beruselse blant ungdomskoleelever. Ha kontakt med andre foreldre, snakk om utfordringer i ungdomsmiljøet, lag gjerne felles regler om innetider, henting og overnatting.

 

Spilling/sosiale medier: Spill er en kilde til glede, men også til irritasjon og bekymring i mange hjem og skoler. Nettsiden snakkomspill.no har informasjon om spill og ulike verktøy. Abonner også på nyheter fra barnevakten.no. som gir gode råd om barn og medier.


Kontaktinformasjon i Gjesdal kommune
Hvor er hjelpen når jeg trenger den?


Ungdata 2019

Vi har tall for 8.-10. trinn samlet for hele kommunen. Det er for få elever i Oltedal og Dirdal til at vi får resultat for hver enkelt ungdomsskole. I tillegg har vi for første gang fått tall for elever fra Gjesdal på VG1 og VG2.