Gjesdal kommune

Endring av reguleringsplan for del av gnr. 7, bnr. 271, Ålgård, Bruhammaren, delfelt B5

Endring av reguleringsplan for del av gnr. 7, bnr. 271, Ålgård, Bruhammaren, delfelt B5

Frist for å gi innspill til endring av reguleringsplanen er 03.01.2022 (planid 20060002).

Reguleringsplanen for del av gnr. 7, bnr. 1 og 273, omfatter arealene mellom E39 og Figgjoelva sør for den gamle Jæderfabrikken. Forslag til endring av planen kommer fra Sweco Norge AS på vegne av Bruhammaren AS. 

Endringen gjelder felt B5, som grenser til Bruhammeren barnehage, og en del av adkomstveien/Bruhammaren, gang- og sykkelveien og parkeringsplasser.

Ønsket løsning er vist i plankartet, i bestemmelsene (med rød skrift), i rapport og i illustrasjonsheftet. De vesentligste endringene i forhold til den gjeldende reguleringsplanen er følgende:

  • 17 eksisterende parkeringsplasser langs Bruhammeren endres til renovasjon og felles parkeringsplass til B5
  • Byggegrensene trekkes nærmere veien og barnehagen i sør
  • Kravet til bebyggelsesplan for B5 fjernes
  • Tillatt kotehøyde økes fra 117 moh (5 etasjer) til 120 moh (6 etasjer)
  • Kravet til parkering endres for felt B5

Alle endringene er beskrevet i pkt. 3 i rapporten.

Dokumentene til høringen, inkludert den gjeldende reguleringsplanen med bestemmelser,  ligger under under. Papirutgave av dokumentene ligger på Veveriet, Rettedalen 4, Ålgård. Du kan få tilsendt kopi av kart, bestemmelser m.fl. ved henvendelse til kommunen på tlf. 51 61 42 00. Hvis du har spørsmål til dokumentene eller den videre saksbehandlingen kan du ta kontakt med saksbehandler på e-post; reidun.skjorestad@gjesdal.kommune.no eller på tlf. 959 330 94.

Eventuelle kommentarer eller motforestillinger til forslaget til reguleringsendring må sendes til kommunen på e-post post@gjesdal.kommune.no, eller i brev til Rettedalen 1, 4330 Ålgård, innen 03.01.22.

  • Merk henvendelsen med 21/01904, Bruhammaren B5.

Saken forventes å bli behandlet som endring av reguleringsplan iht. plan- og bygningslovens § 12-14 og å bli lagt fram for formannskapet til behandling etter at fristen er utgått.

Høringsdokumenter:

Bestemmelser med endringer med rød skrift (PDF, 279 kB)

Gjeldende bestemmelser, planid 20060002 (PDF, 279 kB)

Gjeldende reguleringsplan, planid 20060002 (PDF, 7 MB)

Illustrasjonshefte (PDF, 22 MB)

Plankart, planendring (PDF, 490 kB)

Rapport (PDF, 960 kB)

Renovasjonsteknisk plan (PDF, 240 kB)

 

Formannskapet har tidligere behandlet spørsmål fra Bruhammaren AS om kjøp av parkeringsplassene langs Bruhammaren. Saksdokumentene til denne saken finner du her: https://opengov.360online.com/Meetings/GJESDAL/Meetings/Details/214951?agendaItemId=201731