Aktuell informasjon

Varsel om planoppstart og forslag til planprogram: Kommuneplanens arealdel

Varsel om planoppstart og forslag til planprogram: Kommuneplanens arealdel

Gjesdal kommune skal fornye kommuneplanens arealdel. Det vil si at vi skal bestemme hva alle arealene i kommunen kan brukes til. Planen er svært viktig for den videre utviklingen av Gjesdal. Frist for å gi innspill er 21.10.2021

I møtet 02.09.2021 vedtok formannskapet at Gjesdal kommune skal i gang med å revidere kommuneplanens arealdel, og at forslag til planprogram skal legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

Planprogrammet er den første fasen av kommuneplanarbeidet. Det skal fastsettes i løpet av 2021. I planprogrammet blir det bestemt hva kommunen skal utrede i selve planarbeidet, som vil pågå hele 2022. Dersom du ønsker at kommunen skal utrede et tema eller et spesifikt areal er det vesentlig at det gis innspill om det nå!

Vi inviterer til å gi innspill!

Alle er velkommen til å gi innspill, og alle innspill er velkomne. I henhold til forslag til planprogram vil vi spesielt ha innspill om følgende tema: 

- Nærfriluftsliv: hvor er det behov for areal eller tiltak for å forbedre tur- og uteområder i tettstedene? Savner du snarveier i byggefeltene, eller bedre tilgang til din favoritt-topp? Vi skal også revidere retningslinjene for grønnstruktur og lekeplasser. Innspill om dette temaet er også velkomne. 

- Fortetting og transformasjon i boligområder: hvor er det ønskelig å legge til rette for mer fortetting? Hvilke steder er det ønskelig med fornying av boligområder? Hvor er det ønskelig å stoppe videre fortetting? 

- Næringsareal: Hvor er det ønskelig og behov for å legge bedre til rette for næringsvirksomhet? Er det behov for å utvide eksisterende næringsareal? Eller er det kanskje ønskelig å bruke eksisterende næringsareal til andre formål? 

Vi ønsker også generelle innspill til selve planprogram-dokumentet. Gi gjerne din mening om:

- Er temaene i tabell 1 dekkende? 

- Har du konkrete innspill til de foreslåtte temaene?

- Hvordan kan vi på best mulig måte kan involvere innbyggerne i det videre planarbeidet?

- Er det noen som mangler i oversikten over høringsparter/interessenter? (Se gjerne vedlagt liste over høringsparter). 

Hvordan gi innspill?

Dersom du har innspill om et konkret areal så ber vi om at du fyller ut dette skjemaet. (DOCX, 32 kB)

Dersom du har andre innspill til planarbeidet, men som ikke handler om et konkret areal, så trenger du ikke bruke skjema. 

Alle innspill må sendes til Gjesdal kommune innen fristen 21.10.2021. Merk forsendelsen med "Innspill til kommuneplanen". 

E-post: post@gjesdal.kommune.no 

Post-adresse: Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Hvilke innspill blir vurdert?

Gjesdal kommune kan ikke garantere at alle innspillene blir tatt med i det videre planarbeidet. Alle høringsinnspill vil bli vurdert opp mot hvorvidt de er i tråd med føringene og satsingsområdene som beskrives i planprogrammet kapittel 2: 

- Innspill som antas å gi negativ innvirkning på folkehelsa blir avvist, det vil si ikke prioritert i arbeidet i den nye arealdelen. 

- Arealinnspill som antas å gi positiv innvirkning på tettsted- og sentrumsutvikling samt oppvekstsvilkår for barn og unge vil prioriteres, det vil si at de blir arbeidet med i det videre planarbeidet. 

- Arealinnspill som antas å bidra til nedbygging av matjord eller økte klimagassutslipp vil bli vurdert opp mot andre positive konsekvenser, før de avvises eller godtas for videre arbeid i planprosessen. 

Medvirkningsprosesser høsten 2021

Gjesdal kommune er tilgjengelig på "åpne kontordager". Da er du velkommen innom for å få mer informasjon om planarbeidet, og du kan stille spørsmål du lurer på om Gjesdal kommune sin arealpolitikk. Du kan møtes oss på følgende tidspunkt: 

  • 28. september, fra 1200-1800: Veveriet på Ålgård
  • 29. september, fra 1400-1700: Coop i Oltedal
  • 5. oktober, fra 1600-1900: bedehuset på Gilja

Utvalgte parter vil bli varslet med eget brev om planprosessen. I tillegg til offentlige høringsinstanser gjelder dette interesseorganisasjoner med spesiell interesse for de utvalgte temaene denne perioden. 

Mer informasjon om planprosessen

Etter høringsfristen 21.10.2021 vil administrasjonen i Gjesdal kommune gå gjennom alle innkomne innspill, og vurdere om de skal avvises eller aksepteres for videre behandling. Innspill som aksepteres blir lagt inn i et justert planprogram som legges fram for politikerne i løpet av 2021. Det er det ferdige planprogrammet som bestemmer hva som skal jobbes med i selve planarbeidet i 2022. Alle innspill, både de som avvises og de som aksepteres, vil legges ved behandlingen av planprogrammet. 

I 2022 vil Gjesdal kommune, i samarbeid med aktuelle parter, utarbeide et forslag til ny kommuneplan. Dette inkluderer planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser. En viktig del av dette arbeidet er å konsekvensutrede de eventuelle endringene. Involvering av berørte aktører i lokalsamfunnet er vesentlig i det arbeidet. 

Planforslaget blir, etter politisk behandling, lagt ut på høring før det justeres med sikte på endelig vedtak rundt årsskiftet 2022/2023. 

Mer informasjon

Forslaget til planprogram

Sakspapirer fra formannskapets behandling av planprogramforslaget, 02.09.2021

Oversikt over gjeldende kommuneplan, og alle andre planer i Gjesdal kommune

Liste over parter som har fått brev med varsel om oppstart (DOCX, 22 kB)

Skjema_innspill_kommuneplan_oppstart_Gjesdal (DOCX, 32 kB)

Ta gjerne kontakt med saksbehandler Tore Glette-Iversen dersom du har spørsmål:

tlf.: 47517466 / tore.glette-iversen@gjesdal.kommune.no