Oversikt over planer

Oversikt over planer

Her finner du planene og strategiene som er vedtatt av politikerne i Gjesdal kommune. Du finner også en oversikt over planer og dokumenter som er under utarbeidelse.

Klikk for stort bilde

Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste styringsdokumentet i Gjesdal kommune, og legger føringer for alt arbeid i kommunen.

I budsjettet og i økonomiplanen redegjøres det for pengebruken i kommunen og for hvilke økonomiske rammer kommunen har å forholde seg til de kommende årene.

Retningslinjer og regler for bruk og utnyttelse av arealet i kommunen finnes i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplanene.

Planer og føringer for spesifikke temaer og for de ulike virksomhetene og tjenestene i kommunene finnes i de øvrige dokumentene.  

Planportal

Oversikt over kommunens planer:
Planer og dokumenter under arbeid

Alt kommunalt planarbeid er avhengig av involvering av innbyggere og lokalsamfunn. Medvirkningsprosessene varierer, alt etter hvilket dokument det gjelder.

Planer som ligger ute på høring og offentlig ettersyn legges alltid ut på siden med kunngjøringer.

Reguleringsplaner som er under utarbeidelse ligger i kommunens digitale planregister.

Andre planer og dokumenter under utarbeidelse listes opp her når det er aktuelt:
- E39 Lyngdal vest - Ålgård
 

Kommunal planstrategi

Gjeldende planstrategi for Gjesdal kommune ble vedtatt av kommunestyret i møtet den 17.10.2016:

Planstrategi for Gjesdal kommune 2016 - 2019

Planstrategien er et retningsgivende dokument for å styre ønsket samfunnsutvikling og gi politisk prioritering av planoppgaver. Strategien bestemmer hvilke planer kommunen skal lage / revidere i gjeldende valgperiode, og hvilke planer som skal videreføres uten revisjon i perioden. Planstrategien skal utarbeides og vedtas i løpet av det første året til nytt kommunestyre.

Det presiseres at det er i kommuneplanen at nye mål og strategier skal behandles og vedtas. I planstrategien skal det derfor tas stilling til om gjeldende kommuneplan skal revideres, helt eller delvis.

Kommuneplanen

Gjeldende kommuneplan for Gjesdal ble vedtatt av kommunestyret i møtet den 17.06.2019.

Kommuneplanen består av to deler: en samfunnsdel og en arealdel. De to delene har ulike funksjoner.

Samfunnsdelen er kommunens overordna plandokument, og er det viktigste styringsdokumentet i kommunen. Den gir uttrykk for visjoner og overordna mål for lokalsamfunnet og peker på oppgaver som bør prioriteres.

 

Arealdelen skal samordne vern og utvikling i kommunen. I arealdelen er det satt av nødvendige arealer som skal til for at kommunen kan nå ulike mål, for eksempel for boligbygging, nærings- og tettstedsutvikling, helse- og omsorg og skoler og barnehager. Kommuneplankartet og bestemmelsene til arealdelen er juridisk bindende dokumenter.

 
 
 

Kommunestyret skal senest ett år etter konstituering utarbeide og vedta kommunal planstrategi. I den vurderes det om kommuneplanens samfunns- og / eller arealdel skal revideres eller ikke i den kommende kommunestyreperioden.

Budsjett og økonomiplan, årsmelding og regnskap

Budsjett og økonomiplan

Budsjettet og økonomiplanens viktigste funksjon er å bevilge ressurser til de ulike tjenestene som kommunen gir innbyggerne, samt fastsette nivå på betalingssatser, gebyrer og skatt.

Budsjettet gjelder for ett år av gangen og bevilgningene som vedtas er bindende for alle politikere, utvalg og administrasjonen.  Økonomiplanen for de 3 påfølgende år skal vise forventet utvikling, prioriteringer og økonomiske konsekvenser av disse.

Gjeldende budsjett og økonomiplan, vedtatt av kommunestyret 16.12.2019: 


Tidligere budsjett og økonomiplaner:

 

Årsmelding og regnskap

Årsmeldingen er rådmannens årlige tilbakemelding til politiske utvalg, innbyggere og andre interesserte. I disse finnes informasjon om kommunens virksomhet og utvikling. Årsregnskapet er en del av årsmeldingen.

Arealplanregister: Areal- og reguleringsplaner

Alle reguleringsplanene i Gjesdal kommune ligger i vårt digitale planregister, i form av en nettbasert kartløsning.

I registeret ligger både gjeldende reguleringsplaner og kommuneplan, samt arealplaner som er under utarbeidelse og er på høring. Man kan følge saksprosessen for planene som er under arbeid, og laste ned relevante plandokumenter.

En reguleringsplan er et juridisk dokument som forteller hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges. Reguleringsplanen består av plankart, bestemmelser og beskrivelse.

Reguleringsplaner utarbeides og behandles med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Gjesdal kommune bruker regjeringens maler for reguleringsplanprosessen.

Regionale planer og føringer

Gjeldende regionale planer og mer informasjon om plansystemet finnes på nettsidene til Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune utarbeider regionale planer som beskriver prioriteringer og valg for utvikling i regionen. Planene har et langsiktig perspektiv. Hver plan inneholder mål, strategier og tiltak. 

Regionale planer gir føringer for planleggingen og utviklingen av Gjesdal kommune.