Gjesdal kommune

Oversikt over planer

Oversikt over planer

Her finner du planene og strategiene som er vedtatt av politikerne i Gjesdal kommune. Du finner også en oversikt over planer og dokumenter som er under utarbeidelse.

Om kommunens plansystem

Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste styringsdokumentet i Gjesdal kommune. Den legger føringer for alt arbeid i kommunen. 

I handlings- og økonomiplanen (HØP) redegjøres det for pengebruken i kommunen og for hvilke økonomiske rammer kommunen har å forholde seg til de neste årene. 

Retningslinjer og regler for bruk og utnyttelse av arealet i kommunen finnes i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplanene. 

Planer og føringer for spesifikke temaer og for de ulike virksomhetene og tjenestene i kommunen finnes i de øvrige dokumentene. 

 

Kunnskapsgrunnlag og planstrategi

Kunnskapsgrunnlaget er utgangspunktet for all kommunal planlegging og tjenesteutforming. Her finner du en oversikt over ulike kilder til kunnskap.

Følgende kunnskapsdokument ligger til grunn for den kommunale planstrategien. Dokumentene skal revideres hvert fjerde år, i starten av hver nye kommunestyreperiode. 

I forbindelse med det årlige handlings- og økonomiplanarbeidet oppdateres utvalgte tema i kunnskapsgrunnlaget. 

Offisiell statistikk om Gjesdal kommune

SSB Kommunefakta

Folkehelseprofil og oppvekstprofil for Gjesdal, FHI og Utvidet profil

Klimagassutslipp i Gjesdal 

Regionale utviklingstrekk i Rogaland

-

Datakilder

Temakart Rogaland

Kommunehelsa statistikkbank

Kunnskapsbanken om risiko og sårbarhet for naturhendelser, DSB

-

Kommuneplanen

Kommuneplanen består av to deler: en samfunnsdel og en arealdel. De to delene har ulike funksjoner.

Kommuneplanens samfunnsdel 

Samfunnsdelen er kommunens overordna plandokument, og er det viktigste styringsdokumentet i kommunen. Den gir uttrykk for visjoner og overordna mål for lokalsamfunnet og peker på oppgaver som bør prioriteres. Samfunnsdelen ble vedtatt videreført av kommunestyret i ny planstrategi den 30.03.2020. I oppstarten av økonomiplanarbeidet ble det bestemt​ at følgende satsingsområder skal prioriteres denne kommunestyreperioden: 
- Folkehelse
- Attraktive lokalsamfunn
- Tidlig, og helhetlig, innsats for barn og familier

Det ble i tillegg bestemt at klima og miljø også skal være et satsingsområde i økonomiplanarbeidet fra og med 2021. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2030: Sammen for et attraktivt Gjesdal (PDF, 3 MB) 

Kommuneplanens arealdel

Arealdelen skal samordne vern og utvikling i kommunen. I arealdelen er det satt av nødvendige arealer som skal til for at kommunen kan nå ulike mål, for eksempel for boligbygging, nærings- og tettstedsutvikling, helse- og omsorg og skoler og barnehager. Kommuneplankartet og bestemmelsene til arealdelen er juridisk bindende dokumenter. 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret 18.09.2023.

Kommuneplanens arealdel, med kart og tilhørende dokumenter, ligger i planregisteret

 

Kommunal planstrategi 2023-2027

Den kommunale planstrategien skal vedtas innen ett år etter kommunestyrevalget. I planstrategien skal kommunestyret bestemme om det skal lages ny kommuneplan eller om den vi allerede har fortsatt skal gjelde. 

Planstrategien offentliggjøres her minst 30 dager før behandling i kommunestyret. 

Vurderingene som blir gjort i planstrategien er basert på et kunnskapsgrunnlag. I planstrategien finnes det også en liste over alle politisk vedtatte planer og strategier i Gjesdal. 

Kunnskapsgrunnlag og oversikt over planer. 

Handlings- og økonomiplan, årsmelding og regnskap

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplanens viktigste funksjon er å bevilge ressurser til de ulike tjenestene som kommunen gir innbyggerne, samt fastsette nivå på betalingssatser, gebyrer og skatt.

Budsjett-delen gjelder for ett år av gangen og bevilgningene som vedtas er bindende for alle politikere, utvalg og administrasjonen. Økonomiplanen for de 3 påfølgende år skal vise forventet utvikling, prioriteringer og økonomiske konsekvenser av disse.

Gjeldende handlings- og økonomiplan for 2024-2027, vedtatt av kommunestyret 18.12.2023:

Handlings- og økonomiplan 2024-2027

Tidligere budsjett og økonomiplaner:

Handlings- og økonomiplan 2023-2026 (PDF, 8 MB)

Handlings- og økonomiplan 2022-2025

Handlings- og økonomiplan 2021-2024 (PDF, 7 MB)

Budsjett og økonomiplan 2020-2023 (PDF, 6 MB)

Budsjett og økonomiplan 2019-2022 (PDF, 6 MB)

Budsjett og økonomiplan 2018-2021 (PDF, 6 MB)

Budsjett og økonomiplan 2017-2020 (PDF, 14 MB)

Budsjett og økonomiplan 2016-2019 (PDF, 8 MB)

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 (PDF, 5 MB)

Årsmelding og regnskap

Årsmeldingen er rådmannens årlige tilbakemelding til politiske utvalg, innbyggere og andre interesserte. I disse finnes informasjon om kommunens virksomhet og utvikling. Årsregnskapet er en del av årsmeldingen.

Årsmelding 2023

Årsmelding 2022

Årsmelding 2021 (PDF, 8 MB)

Årsmelding 2020 (PDF, 5 MB)

Årsmelding 2019 (PDF, 6 MB)

Årsmelding 2018 (PDF, 5 MB)

Årsmelding 2017 (PDF, 7 MB)

Årsmelding 2016 (PDF, 7 MB)

Årsmelding 2015 (PDF, 8 MB)

Arealplanregister: Areal- og reguleringsplaner

Alle reguleringsplanene i Gjesdal kommune ligger i vårt digitale planregister, som er en nettbasert kartløsning. 

I registeret ligger både gjeldende reguleringsplaner og kommuneplan, samt arealplaner som er under utarbeidelse og er på høring. Man kan følge saksprosessen for planene som er under arbeid, og laste ned relevante plandokumenter.

En reguleringsplan er et juridisk dokument som forteller hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges. Reguleringsplanen består av plankart, bestemmelser og beskrivelse.

Reguleringsplaner utarbeides og behandles med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Hvis du skal utarbeide en reguleringsplan, finner du mer informasjon på kommunens side med startpakke for reguleringsplanarbeid

Regionale planer og føringer

Gjeldende regionale planer og mer informasjon om plansystemet finnes på nettsidene til Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune utarbeider regionale planer som beskriver prioriteringer og valg for utvikling i regionen. Planene har et langsiktig perspektiv. Hver plan inneholder mål, strategier og tiltak. 

Regionale planer gir føringer for planleggingen og utviklingen av Gjesdal kommune.

Planer det jobbes med

Alt kommunalt planarbeid er avhengig av involvering av innbyggere og lokalsamfunn. Medvirkningsprosessene varierer, alt etter hvilket dokument det gjelder.

Planer som ligger ute på høring og offentlig ettersyn legges alltid ut på siden med kunngjøringer.

Reguleringsplaner som er under utarbeidelse ligger i kommunens digitale planregister.