Oversikt over planer

Oversikt over planer

Her finner du planene og strategiene som er vedtatt av politikerne i Gjesdal kommune. Du finner også en oversikt over planer og dokumenter som er under utarbeidelse.

Klikk for stort bilde

Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste styringsdokumentet i Gjesdal kommune, og legger føringer for alt arbeid i kommunen.

I budsjettet og i økonomiplanen redegjøres det for pengebruken i kommunen og for hvilke økonomiske rammer kommunen har å forholde seg til de kommende årene.

Retningslinjer og regler for bruk og utnyttelse av arealet i kommunen finnes i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplanene.

Planer og føringer for spesifikke temaer og for de ulike virksomhetene og tjenestene i kommunene finnes i de øvrige dokumentene.  

Planportal

Oversikt over kommunens planer:
Planer og dokumenter under arbeid

Alt kommunalt planarbeid er avhengig av involvering av innbyggere og lokalsamfunn. Medvirkningsprosessene varierer, alt etter hvilket dokument det gjelder.

Planer som ligger ute på høring og offentlig ettersyn legges alltid ut på siden med kunngjøringer.

Reguleringsplaner som er under utarbeidelse ligger i kommunens digitale planregister.

Andre planer og dokumenter under utarbeidelse listes opp her når det er aktuelt:

Kommunal planstrategi

Gjesdal kommune sin planstrategi for kommunestyreperioden 2019 - 2023 ble vedtatt av kommunestyret den 30. mars 2020. Planstrategien viser en oversikt over politisk vedtatte planer i Gjesdal kommune. Den slår fast at kommuneplanens samfunnsdel "Sammen for et attraktivt Gjesdal" fortsatt gjelder som kommunens overordna styringsdokument. Planstrategien legger opp til at kommuneplanens arealdel skal revideres i løpet av denne kommunestyreperioden. 

Relevante dokumenter: 

- Planstrategi 2019 - 2023 (PDF, 2 MB)

- Oversikt over folkehelsa (PDF, 3 MB)

- Utviklingstrekk (PDF, 5 MB)


Planstrategien er et retningsgivende dokument for å styre ønsket samfunnsutvikling og gi politisk prioritering av planoppgaver. Strategien tar stilling til om kommuneplanens samfunnsdel og areal del fortsatt skal gjelde, eller om det er behov for å gjøre endringer i løpet av kommunestyreperioden.. Planstrategien skal utarbeides og vedtas i løpet av det første året til nytt kommunestyre.

Planstrategien er ikke en plan: utarbeidelse av mål, strategier og tiltak gjøres i kommuneplanen og i oppfølgingen av den, som vil si i den detaljerte arealplanleggingen, økonomiplanleggingen og i forskjellige temaplaner. 

Kommuneplanen

Gjeldende kommuneplan for Gjesdal ble vedtatt av kommunestyret i møtet den 17.06.2019

Kommuneplanen består av to deler: en samfunnsdel og en arealdel. De to delene har ulike funksjoner.

Kommuneplanens samfunnsdel 
Samfunnsdelen er kommunens overordna plandokument, og er det viktigste styringsdokumentet i kommunen. Den gir uttrykk for visjoner og overordna mål for lokalsamfunnet og peker på oppgaver som bør prioriteres. Samfunnsdelen ble vedtatt videreført av kommunestyret i ny planstrategi den 30.03.2020. I oppstarten av økonomiplanarbeidet ble det bestemt​ at følgende satsingsområder skal prioriteres denne kommunestyreperioden: 
- Folkehelse
- Attraktive lokalsamfunn
- Tidlig, og helhetlig, innsats for barn og familier

Det ble i tillegg bestemt at klima og miljø også skal være et satsingsområde i økonomiplanarbeidet fra og med 2021. 

Kommuneplanens arealdel
Arealdelen skal samordne vern og utvikling i kommunen. I arealdelen er det satt av nødvendige arealer som skal til for at kommunen kan nå ulike mål, for eksempel for boligbygging, nærings- og tettstedsutvikling, helse- og omsorg og skoler og barnehager. Kommuneplankartet og bestemmelsene til arealdelen er juridisk bindende dokumenter. Arealdelen skal revideres i løpet av kommunestyreperioden 2019-2023. 

 
 
Budsjett og økonomiplan, årsmelding og regnskap

Budsjett og økonomiplan

Budsjettet og økonomiplanens viktigste funksjon er å bevilge ressurser til de ulike tjenestene som kommunen gir innbyggerne, samt fastsette nivå på betalingssatser, gebyrer og skatt.

Budsjettet gjelder for ett år av gangen og bevilgningene som vedtas er bindende for alle politikere, utvalg og administrasjonen.  Økonomiplanen for de 3 påfølgende år skal vise forventet utvikling, prioriteringer og økonomiske konsekvenser av disse.

Gjeldende budsjett og økonomiplan, vedtatt av kommunestyret 16.12.2019: 


Tidligere budsjett og økonomiplaner:

 

Årsmelding og regnskap

Årsmeldingen er rådmannens årlige tilbakemelding til politiske utvalg, innbyggere og andre interesserte. I disse finnes informasjon om kommunens virksomhet og utvikling. Årsregnskapet er en del av årsmeldingen.

Arealplanregister: Areal- og reguleringsplaner

Alle reguleringsplanene i Gjesdal kommune ligger i vårt digitale planregister, i form av en nettbasert kartløsning.

I registeret ligger både gjeldende reguleringsplaner og kommuneplan, samt arealplaner som er under utarbeidelse og er på høring. Man kan følge saksprosessen for planene som er under arbeid, og laste ned relevante plandokumenter.

En reguleringsplan er et juridisk dokument som forteller hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges. Reguleringsplanen består av plankart, bestemmelser og beskrivelse.

Reguleringsplaner utarbeides og behandles med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Gjesdal kommune bruker regjeringens maler for reguleringsplanprosessen.

Temaplaner, virksomhetsplaner og strategier

Gjeldende politisk vedtatte planer og strategier i Gjesdal kommune:
 

 • Anskaffelsesstrategi 2019-2022

Vedtatt av kommunestyret 11.3.19 

 
 • Barnehage- og skolebruksplan 2016-2027 

Vedtatt av kommunestyret 17.10.2016
Barnehage_og_skolebruksplan_2016-2027 (PDF, 2 MB)

 • Boligplan

Vedtatt av kommunestyret 16.09.2019
Boligplan_2019-2023 (PDF, 4 MB)
Boligsosialt_statusdokument_2019 (PDF, 4 MB)
 

 • Energi og klimaplan

Vedtatt av kommunestyret 18.06.2012
Energi_og_klimaplan (PDF, 513 kB)
 

 • Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2020

Vedtatt av utvalg for levekår 21.02.2017
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2020 (PDF, 3 MB)
 

 • Helhetlig oppvekstplan 2019-2022

Vedtatt av utvalg for kultur og samfunn 23.01.2019
Helhetlig_oppvekstplan_2019-2022 (PDF, 4 MB)

 • Hovedplan vannforsyning, avløp og vannmiljø 2016-2026

Vedtatt av kommunestyret 08.02.2016
Hovedplan_vannforsyning_avløp_og_vannmiljø_2016-2026 (PDF, 3 MB)
Hovedplan_vannforsyning_avløp_og_vannmiljø_2016-2026_Tiltak (PDF, 8 MB)
 

 • Kulturminneplan 2012 - 2020

Vedtatt av kommunestyret 03.09.2012
Kulturminneplan (PDF, 6 MB)
 

 • Landbruksplan

Vedtatt av kommunestyret 05.02.2018
Landbruksplan_for_Gjesdal_kommune (PDF, 9 MB)
 

 • Ruspolitisk handlingsplan

Vedtatt av kommunestyret 12.06.2017

Ruspolitisk_handlingsplan (PDF, 4 MB)

 • Andre planer

Regionale planer og føringer

Gjeldende regionale planer og mer informasjon om plansystemet finnes på nettsidene til Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune utarbeider regionale planer som beskriver prioriteringer og valg for utvikling i regionen. Planene har et langsiktig perspektiv. Hver plan inneholder mål, strategier og tiltak. 

Regionale planer gir føringer for planleggingen og utviklingen av Gjesdal kommune.