Gjesdal kommune

Se-Høre-Handle: Individ

Se-Høre-Handle: Individ

Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal. Vi vil at alle barn og unge skal trives, utvikle seg og få god opplæring. 

BTI Handlingsveileder

Vi har kalt vår modell SE-HØRE-HANDLE. Det betyr at vi jobber systematisk for å følge opp barn og familier som trenger det. Målet er at barn og familier får tidlig og helhetlig hjelp. Det ønsker vi å få til gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Vi jobber på tre nivå: individ, tjeneste og kommune

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Trenger du eller andre hjelp? Hvordan gå frem ved bekymring for et barn eller en ungdom? I Gjesdal har vi utviklet Handlingsveileder Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) som viser hva du kan gjøre dersom du lurer på om barn, ungdom eller familier trenger hjelp. Ansatte jobber etter denne, og handlingsveilederen beskriver ansvarsfordeling og samhandling på tvers av tjenestene. 

Mer informasjon om Bedre tverrfaglig innsats (BTI) 

Barns rettigheter og medvirkning

Barn og unge i Gjesdal skal bli spurt, hørt og tatt på alvor. Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, og er en del av norsk lov. Barn har blant annet rett til utdanning, helsehjelp og vern mot vold. En annen viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem. Alle handlinger og beslutninger som angår et barn, skal gjøres til barnets beste. For å vurdere hva som er til barnets beste, må de tre prosessrettighetene først sikres: 

  • Retten til informasjon 
  • Retten til privatliv  
  • Retten til å uttale seg fritt 

Barns rettigheter skal ivaretas i hele prosessen fra bekymring til handling. Barn og unge skal få god informasjon, bli lyttet til og være aktivt deltakende for å finne løsninger.

Brukermedvirkning: Brukere skal aktivt medvirke og ta beslutninger om det som gjelder dem. Hva er viktig for deg i hverdagen? Hva er det som gjør at det fungerer? Hva skal til for at du skal klare det du ønsker? Se BTI-handlingsveileder og oppskrift på gode møter i Gjesdal. 
 
For barn og unge https://www.barneombudet.no/for-barn-og-unge 
For voksne: https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/barnekonvensjonen 

Hjelpetilbud og nettsteder

Ingen skal klare alt alene. Det er hjelp å få den dagen du eller andre trenger det.  

FILM: Hvor unge kan få hjelp
Kontaktinformasjon til ulike instanser
  
Hjelp til barn, unge og familier 
Eksempler på tiltak og tjenester i Gjesdal

Nettressurser
Foreldrehverdag.no
Barnevakten.no

Tverrfaglige team

Noen ganger er det vanskelig å vite hva barnet og familien trenger, og hvem som kan hjelpe. Da kan det være nyttig å møte fagpersoner fra flere tjenester samtidig i et tverrfaglig team. Her finner du mer informasjon om tverrfaglige team.

På hver skole er det også et styrkingsteam. Du kan ta kontakt med rektor på skolen for mer informasjon.

Stafettlogg

Stafettloggen er en elektronisk loggbok for å sikre bedre tverrfaglig innsats og samhandling mellom barn, foresatte og ansatte. Stafettloggen viser hvem som følger opp tiltakene rundt barnet. Stafettloggen utarbeides alltid i samarbeid med barn og foresatte. Foresatte kan be om stafettlogg dersom en tenker det er områder som krever oppmerksomhet rundt barnet. Tiltakene knyttes til områder der barnet kan ha nytte av ekstra støtte i kortere eller lengre tid.  Film (2.30 min) om Stafettloggen 

Piloter: Høsten 2021 er det startet med stafettlogg i utvalgte barnehager og skoler i Gjesdal. 

Evaluering

For å sikre at hjelpen har ønsket effekt, er det nødvendig med jevnlig evaluering. 
Evaluering inngår som en naturlig del på hvert enkelt nivå i BTI-handlingsveilederen. Det gjennomføres blant annet evalueringsmøter der alle involverte drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets situasjon har endret seg. Barnets opplevelse av mål, tiltak og utvikling vektlegges spesielt. På bakgrunn av evalueringen, besluttes veien videre sammen med foresatte og barnet.  
 
I Gjesdal kommune har vi utviklet gode system for kontinuerlig utvikling og forbedring av tjenestene våre. Lean er innført som strategi i Gjesdal. Lean er en måte å tenke, prioritere og handle på. Vi skal utnytte ressursene for å skape mest mulig kvalitet i tjenestene våre. Enkelte tjenester bruker FIT (feedbackinformerte tjenester). FIT handler om systematisk tilbakemelding fra brukere om hvordan de opplever endring/bedring og hvordan de opplever samarbeidet. 

For å gi tilbakemeldinger til Gjesdal kommune, ta kontakt på post@gjesdal.kommune.no.

Kontakt

Monica Johansen Bjerkreim
Oppvekstkoordinator
E-post
Telefon 51 61 43 62
Mobil 90 40 31 93